Full Text / Transcription of AMIGOE-1963-08-20 (2024)

DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963 80STE JAARGANG No. 11408 Amigoe di Curaçao
DAGBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN
Hoofdredacteur: A. J. M. H. de Mug Uitgevever-drukker: N.V. Paulus Drukkerij, Willemstad Kantoor: Conscientiesteeg: 27 - 29 Telefoon olie afdelingen: 2 4 3 6 0 (drie lijneiii]
Chroesjtsjev met vakantie bij Tito
BELGRADO (TANJOEG) — Premier Chroesjtsjev is vandaag
per vliegtuig in Belgrado aangekomen voor een „vakantie" van
twee weken in Zuid-Slavië, waar hij naar verwacht wordt belang
rijke besprekingen zal voeren met president Tito. Op het vliegveld
Surcin, op 20 km van de hoofdstad, waren ter verwelkoming pre
sident en mevrouw Tito en tal van andere Zuidslavische autoritei
ten aanwezig. Premier Chroesjtsjev, w ïens bezoek officieel met
„werkvakantie" wordt betiteld, wordt vergezeld door zijn echtge
note Nina, zijn zoon Sergei, zijn dochter Jelena en drie hoge functionarissen van de Sovjet-Russische communistische partij.
Belangrijke politieke
bespreking verwacht
De speciale Iljosjin-18, waarmee
Chroesjtsjev reisde, werd vanaf de
grens geëscroteerd door een eskader straaljagers. Toen het toestel de
grond raakte werden 42 saluutschoten afgevuurd. De Russische premier inspecteerde op het met vlaggen versierde vliegveld een erewacht van
militairen in blauwe uniformen met witte handschoenen. Een muziekkorps bracht de volksliederen van de Sovjet-Unie en Zuid-Slavië ten gehore.
Waarnemers hebben uit de samen
stelling van de partij delegatie die
Chroesjtsjev vergezelt afgeleid, dat
de besprekingen waarschijnlijk meer van politieke dan van economische
aard zullen zijn. Het valt nauwelijks aan te nemen, dat het Chinees-Russische ideologische geschil en de positie van Zuid-Slavie niet bij het
overleg ter sprake zullen worden gebracht.
Het Russische persbureau Tast.
meldde vandaag, dat Chroesjtsjev

toen hij op weg naar Belgrado over
Hongarije vloog
— zijn „hartelijke,
vriendelijke groeten" aan het Hon
gaarse volk en zijn leider, Janos Kadar, deed toekomen. „Ik denk met
veel genoegen terug aan de aange
name en nuttige besprekingen die in Moskou plaats hadden tijdens uw recent verblijf in de Sovjet-Unie aan het hoofd van de regeringsdelegatie"
zo liet Chroesjtsjev de Hongaarse
leider telegrafisch weten. In diplo
matieke kringen te B.elgrado doen
overigens geruchten de ronde, volgens welke Kadar de volgende maand, tegen het einde van het bezoek van
Chroestjsjev, naar zal
komen.
CAO zeelieden in
V.S. verlengd
NEW YORK (RTR)
— Het Ameri
kaanse instituut voor de koopvaardij heeft met de Amerikaanée vakbond van zeelieden overeenstemming be
reikt over de verlenging van de huidige C.A.Ö. tot juni 1969. Het insti
tuut treedt op namens 34 scheep
vaartmaatschappijen. De overeen
komst geldt voor ongeveer 25.000 zeelieden.
Luchtaanvallen op doelwitten in Cuba Operatie vanuit
zee ondersteund
MIAMI (RTR)
— Radio-Havana
meldt dat twee vaartuigen maandag een metaalverwerkende fabriek in de provincie Pinar del ïtio, aan de
noordkust van Cuba, hebben beschoten waarbij tanks en buizen werden beschadigd. „Dit is de derde piratenaanval op ons land in de afgelopen
72 uur", aldus de zender die een regeringscommuniqué aanhaalt.
De nieuwe aanval bewijst dat men
begonnen is met de uitvoering van een nieuw plan van agressie tegen
Cuba. Wij stellen de Amerikaanse regering direct verantwoordelijk voo
deze laffe aanval, zo wordt in het
communiqué gezegd. Volgens de ra
dio hadden militairen de vaartuigen verdreven die vluchtten onder dek
king van zwaar machinegeweftrvuui van een „vlaggeschip".
Olietanks beschoten
Gisteren meldde het Cubaanse dag
blad „Revolución" dat een „piraten
vliegtuig" zondag raketten had af
geschoten op olietanks in Casilda, een haven aan de zuidkust van de pro
vincie Las Villas. De „bommenwer
per" was het Cubaanse luchtruim in het duister binnengevlogen, met gedoofde lichten. Na de doelen met
lichtkogels zichtbaar te hebben ge
maakt viel het toestel een met olie
gevulde tankwagon van de spoorwegen aan, die in brand vloog, en een grote opslagtank die .lek werd geslagen.
Het blad schrijft dat het toestel
werd bestuurd door „piraten, opge
leid, beschermd en betaald door de centrale inlichtingendienst van de
Yankees". Het vliegtuig verdween in noordelijke richting nadat het v/as
beschoten.
Milde sjeik
AMMAN (RTR). — De heer
ser van het olierijke Koeweit,
sjeik Abdoela As Salim As Soe
bah, heeft tien miljoen gulden '
uit zijn eigen middelen ter be
schikking gesteld om huizen te la
ten bouwen voor minvermogen te !
inwoners van zijn land. Het be!
drag, dat de sjeik ter beschikking ;
heeft gesteld, komt, naar wordt
aangenomen, overeen met zijn inkomen van een week.
Bezoek missie EEG uitgesteld
WILLEMSTAD.
— Het bezoek van
de missie van de Europese Economische Gemeenschap aan de Neder

landse Antillen, dat oorspronkelijk
zou plaats vinden in oktober, is thans
uitgesteld tot november. Het bezoek zal duren van 4 tot 14 november
1963.
Guerillastrijders zijn actief op Haiti
Duvalier vraagt optreden van OAS
JABON (RTR) — Volgens vluchte
lingen uit Haiti beschikken de gue
rillastrders van generaal Cantave
over verscheidene mortieren, mitrailleurs en anti-tankwapenen, die zij
tijdens botsingen met het Haitiaanse leger hebben buitgemaakt. Het aantal opstandelingen bedraagt meer dan
600. Ook zouden soldaten van het
garnizoen in het noordwesten van.
Haiti zich bij de generaal hebben
aangesloten. In de stad Quanaminthe aan de grens tussen Haiti en de Dominicaanse Republiek hebben zich
eenheden van het regeringsgetrouwe leger van Haiti samengetrokken. Bij de botsing, die zaterdag in M<mt Organise plaats vond, werden vyf guerillastrijders gedood en vijftien ge
wond.
De Haitiaanse minister van Buiten
landse Zaken, Chalmiers, heeft gisteren aan de raad van de Organisatie
van Amerikaanse Staten gevraagd om onmiddellijke maatregelen tegen „de agressieve handelingen van de Dominicaanse Republiek". Ook wil Clial
mers dat een commissie van militaire experts uit de Amerikaanse landen
wordt benoemd om zich ter plaatse
van de toestand op de hoogte te stellen.
Doodvonnissen
in Perzië
TEHERAN (RTtï) — Een militair
gerechtshof in Teheran heeft zaterdagavond vijf personen ter dood veroordeeld, van wie beweerd wordt dat zij de legers zijn geweest van de tegen de regering gerichte relletjes op
5 juni. Eén man werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en
tien andere tot gevangenisstraffen
variërend an vijf tot 15 jaar. Een
verdachte werd vrijgesproken. Bij de relletjes werden 100 mensen gedood
en 200 gewond.
Twee aanvallen
Chalmiers zou te kennen hebben
egeven dat Haiti het doel is ge
eest van twee andere invasie-po
ftgen. Aan de ene poging, op 11
ïuatus, zou een jacht hebben deel
genomen, en de andere poging, op 16 augustus, zou zijn ondernomen vanaf de grens van de Dominicaanse Republiek. Hij zou de secretaris van de commissie o.a. wapens die in de Dominicaanse Republiek zijn gemaakt,
hebben overhandigd.
Bezichtigen
De boerderij Leatherslade, waar de
treindieven enige tijd verblijf hebben gehouden, wordt inmiddels me
ter voor meter door de politie doorzocht, waarbij gebruik wordt gemaakt
van speurhonden. De eigenaar van
de boerderij, Bernard Rixon, zal de boerderij, zodra de politie haar werkzaamheden heeft beëindigd, voor het publiek ter bezichtiging openstellen.
Hij heeft de toegangsprijs al vastgesteld: één gulden vijf en twintig per persoon.
Volgens de Londense Evening News
is de naam van de organisator van
de treinroof nog niet bij de politie
bekend. Vier bekende onderwereld
figuren zijn sinds de overval niet
meer gezien en de politie zou deze
mannen graag ondervragen.
De belangstelling van het publiek
om een kans te maken op een gedeelte van de uitgeloofde beloning van
circa een miljoen guldfn Ant. is nog steeds groot. De politie wordt overstroomd met aanwijzingen.
Verhoging invoerrecht bier wekt bevreemding Maatregel strijdig met staatsregeling?
(Van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD. — Tot verrassing var. de Staten der Nederlandse An
tillen, de Kamer van Koophandel en Nijverheid, de betrokkenen en de
belang-hebbenden is gisteren namens de minister van Financiën per ad
vertentie in de dagbladen afgekondigd, dat het invoerrecht op bier wordt
verhoogd van 80 tot 125 gulden per hectoliter. Deze zaak zal te zijner tijd
moeten worden gelegaliseerd door een landsverordening, waarvan het
ontwerp de Staten nog niet heeft bereikt. Inmiddels is de verhoging te
rugwerkende kracht verleend tot en met 19 augustus, zodat zij al inging
vele uren voordat de dagbladen in de gelegenheid waren de verhoging
openbaar te maken. Het is niet bekend of en zo ja op welke wettelijke
basis deze afkondiging, vooruitlopend op een landsverordening, waarvan
niet zeker is, dat zij door de Staten wordt geaccepteerd, berust. In het
verleden heeft zich bij een verhoging op accijns voor gedistilleerd enz.
een soortgelijk geval voorgedaan.
De Kamer van Koophandel en
Nijverheid op Curagao heeft vorig
jaar de regering haar mening ken
baar gemaakt over maatregelen, die genomen dienen te worden ter be
vordering van plaatselijke industrie.
De Kamer heeft zich toen uitge
sproken tegen een maatregel, die
thans wordt voorgestaan door de
minister, namelijk de verhoging van
de invoerrechten. Zij adviseerde de
invoerrechten op hulpen grond
stoffen te doen vervallen en de daarvoor in aanmerking komende in
dustrieën te ondersteunen met ex
porten omzetpremies.
De ondersteuning van de plaatse
lijke industrie, aldus een woordvoerder van de Kamer, heeft ten doel arbeidsplaatsen in stand te houden of
te scheppen. Thans zal de arbeids
intensiteit niet worden opgevoerd omdat de maximale produktie nog niet is bereikt. De lagere prijzen hebben
waarschijnlijk tot gevolg een ver
hoogde omzet. Dit betekent uiteraard vergrote winst, terwijl belastingfaciliteiten, als eerder verleend, nog van kracht blijven. De betrokken Antil
liaanse brouwerij, wier produkt nu
protectie geniet, betaalde vorig jaar
reeds 7"/ o dividend. Er werd dus
winst gemaakt. De aangekondigde
maatregel werd daarom „wel vreemd" gevonden.
Door het „protectionisme", zoals de
maatregel door feen vooraanstaand
regeringsgezind politicus wérd ge
noemd, wordt niet alleen d? import van bier getroffen uit de Verenigde
Staten, West-Duitsland en Denemarken, maar ook uit Nederland. Met
name geldt dit voor het merk Heir.eken, dat al 38 jaar lang op de Antilliaanse markt wordt gebracht door Mensing en Co N.V. Ten aanzien
van irhportbelemmcring uit Neder
land geldt echter artikel 131 van de
Staatsregeling van de Ned. Antillen. Dit artikel daterend van 1865 en
laatselijk aangepast in 1955 zegt sub
1: „Belastingen mogen niet strekken om de vrije handel met Nederland,
Suriname, of Nederlands Nieuw-Guinea te belemmeren of om de handel, de nijverheid of de landbouw van de Nederlandse Antillen te bevoorrechten boven de handel, de nijverheid o' de landbouw van Nederland, Suriname of Nederlands Nieuw-Guinea."
Tariefmuur
Dit artikel zal zeker bij de ochan
deling in de Staten van invloed kun
Nieuwe botsing aan
grens Syrië-Israel
TEL AVIV (RTR)
— Twee 19-'
jarige Israëlische jongens zijn
maandagavond in de buurt van
Korazin, ten noorden van het
meer van Galilea, door Syrische
soldaten gedood, zo heeft eer
woordvoerder van het Israëlische leger meegedeeld.
Hij zei, dat een groepje Syriërs,
dat onder dekking van de duister
nis op Israëlisch grondgebied was
gekomen, drie jongen, die met een
landbouwtrekker van het veld kwamen, in een hinderlaag had gelokt.
Eén van de Syriërs had het vuur
geopend en twee jongens doodge
schoten. Israël heeft een klacht in
gediend bij de Syrisch-Israëlische
bestandscommissie. Militaire waar
nemers van de V.N. stellen momen
teel een onderzoek in.
Dc laatste tijd hebben zich aan
de Syrisch-Israëlische grens ver
scheidene incidenten voorgedaan. Zaterdag nog werd in Damascus be
kend gemaakt, dat de Syri6che re
gering de aandacht van de V.N. en van de vier grote mogendheden op
de „ernst van de situatie" aan de
grens had gevestigd naar aanlei
ding van troepenconcentraties aan
Israëlische kant. Israël heeft dit
laatste tegengesproken.
Daders treinroof nog voortvluchtig
Onderzoek gaat onverpoosd door
LONDEN (RTR) — Scotland Yard
zqu de namen kennen van vier leden van de bende, die op 8 augustus een posttrein overviel en er vandoor ging met ruim 12 miljoen gulden .(Ant.).
De „Daily Express" meldt dat de
politie wel snel zal trachten deze vier in handen te krijgen. Volgens dit blad meent de politie te weten wie de
mannen ztfn geweest die de „inlichtingen uit de eerste hand" hebben
gegeven, nodig om de roofoverval te plegen.
Deskundigen van Scotland Yard
hebben in Dorking bij Londen een
caravan onderzocht. De kampeerwagen stond vlak bij de plaats waar de vorige week ruim 1 miljoen gulden
van de buit werd gevonden. Het geld was kennelijk weggegooid. De caravan zou door de overvallers als basis zijn gebruikt. De plaatselijke politie wilde dit echter niet bevestigen.
Hoofdredacteur L.P. verhoord
(van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD.
— Naar wij van
welingelichte zijde vernemen is de
heer A.A.J.. hoofdredacteur van het
Papiamentstalige dagblad La Prensa,
anmorüen door de recherche ver
hoord. De gezaghebber van Cura?ao,
de heer M. P. Gorsira, heeft, zoals
beKenü, een Klacui ingediend tegen
La Prensa wegens belediging. In
voornoemd dagblad werden maat
regelen, afgekondigd door de gezag
hebber in verband met de bestrijding van de verboden loterij, vergeleken
met handelingen van dc Gestapo.
Voor de recherche verklaarde de
betrokken hoofdredacteur vanmorgen, dat het nimmer zijn bedoeling was
geweest de gezaghebber met de ge
wraakte passage in zijn artikel, getiteld „Ridiculo" over Gcstapc-methoden te beledigen, maar zuiver om bekendheid te geven aan een bepaalde
maatregel, die naar zijn opvatting
ondemocratisch is en niet past in onze gemeenschap. Spoorstaking VS afgewend
WASHINGTON (RTR))
— Aan de
dreiging van een nationale spoorwegstaking op 29 augustus is een eind
gekomen toen beide partijen in het
geschil een voorstel van de Ameri
kaanse minister van Arbeid, Willard Wirtz, accepteerden. Wirtz heeft voorgesteld de meningsverschillen over
nieuwe werkvoorschriften, waarbij 'n groot aantal employees van de Amerikaanse spoorwegmaatschappijen
overbodig wordt, voor te leggen aan een college waarin vertegenwoordi
gers zitting hebben van de spoorwegen, de vakbonden en de overheid.
Het is nog niet duidelijk wanneer dit college met zijn werk zal beginnen.
Kongolees protest aanslagen in België Opsporing daders nog aan de gang
BRUSSEL (AFP). — De zaakge
lastigde van Kongo-Leopolstad in
België, Josepr Kahamba, heeft
maandag bij de Belgische regering
officieel geprotesteerd tegen de aanslagen van 29 juli op het „Afrikaanse Huis" in Brussel en van zaterdag
avond, op een café, dat vaak door
Kongolezen wordt bezocht.. Bij deze
laatste aanslag werden 41 personen
gewond door de ontploffing van een
handgranaat.
Uit naam van de Belgische mi
nister van Buitenlandse Zaken,
Spaak, die met vakantie is, heeft
de minister van Buitenlandse Han
del, Brasseur, geantwoord, dat de
Belgische regering deze aanslagen
ten strengste afkeurt. Het onderzoek is nog gaande en het is niet be
kend of de daders blanken of negers waren. Brasseur wees erop, dat de
Kongolese studenten in België on
toelaatbare termen gebruikt hebben in een communiqué over de aanslag. De Kongolese studentenvereniging in België had in dit communiqué ge
sproken van „vergiftigde gastvrij
heid".
Kort geding tegenIOWUA
(Van de redactie Aruba)
ORANJESTAD.
— Vanmorgen be
handelde het Gerecht in Eerste Aanleg het Kort Geding van de heer
Vicente Figaroa tégen de lOWUA. Er bestond veel belangstelling van pu
blieke zijde, terwijl uit Curaqao de heer Tschumie aanwezig was. Voorts was er een vertegenwoordiger van
het Internationaal Christelijk Vak
Verbond (ICVV) uit Nederland.
De uitspraak is bepaald op zater
dagochtend 9 uur.
De bekende filmactrice uit de jaren dertig, Greta Garbo, aan
boord van een jacht in het Ita
liaanse Portofino.
(Vervolg naar pag. 3;
Voor het eerst na zijn zevenjarige gevangenschap heeft de leider
van Kenia, Jom Kenyatta, een
vergadering belegd, waarop ook
een 500-tal blanken was uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst
verklaarde Kenyatta, dat zijn
land groot en rijk genoeg was,
om een vruchtbare samenwerking tussen blank, bruin en zwart te
garanderen. Hier is Kenyatta in
gesprek met een blanke familie,
welke door hem op de lunch was
uitgenodigd.
RADIO-TELEVISIE
dinsdag
CUROM 18.00 Nieuws 18.10 Variedad musical
18.15 Wil Epker 18.30 Israël spreekt
18.45 Voor het slapen gaan 19.00 Nieuws 19.15 Heinekens 19.30 Discovaria 20.15
45 toeren platen 20.30 Filmmuziek 20.45 Ogem 21.15 CCC kwartier 21.30 Minia
tuur klassieken 22.00 Allerhand uit
Ned. 22.15 Operaklankeïl
VOZ DE ARUBA
18.00 Noticia deportivo 18.15 Musica
varia 18.30 JMusica p_ra la cena 19.00
Noticia Internacional na papiamento
pa cortesia di Schlitz 19.15 Musica Eu
r pej 19.45 Musica Nor' Americana
18.15 Novela 20.45 Musica varia 21.00
Careda musical AVROS
18.CC . ijws 19.05 Fr tintin 18.15 Pla
ten uit Uj Avrosbode 18.30 Omroepsrs
keuze 18.45 RVDS 19.00 Nieuws 19.15
Muziek en berichten 19.00 Sab joe gron
tapoe 19.40 Jazz for all 20.00 Nieuws
20.03 Weet u het ook 20.06 Avondpost
20.09 Good evening show 20.45 Wal zegt de wet 21.00 Nieuws 21.03 Canciones
de corazon 21.25 Wij ; zen voor U 21.35
Muziek en advertenties 22 00 Nieuws
22.03 Muziek en advertenties 22.25 Ha
waUan magie 22.45 23.00
Nieuws 23.03 De stem van het vader
and 1 |
TELECURACAO
— 17.00 Kinderuurtje
17.30 Tnis is Brittain 18.00 Awe n
Corsow 18.15 Scicnce report 18.30 Ro
bin Hood 19.00 Nieuws 19.15 Verrekij
ker 19.30 Norman Moron 20.00 T'nis
man Dawson 20.30 The star c.nd the
story 21.00 Nieuws 21.15 Conrad Nagel
21.45 Cinema 8
RADIO CARACAS
6.00 Revolver a la orden 6.?>0 Shanncn 7.00 Teieteatro 8.30 Un moierno Don
Juan 8.00 El observador 8-15 Novela
8.30 Rac'io Rochela 9.00 M-Squad 9.30
Eoris Karloff 1030 Jet noticias 10.35
Cine para todo 12.30 Marcha oficial
VENE VISION
— 3.45 Cocina a minu
to 4.30 Fiesta de munequitos 6.00 Ste
ve Car.yon 6.30 Hawaiian Eye 7.30 Je
f*. de policia rurai 7.56 Informaciones
Vne Vision 8.00 Sanatorio sentimen
al 8.30 Al compas de los 20 9.30 Peter
Gun 10.00 Mesa redonda
TELEVISORA NACIONAL — 6.00 Ti
ro loco Mc Graw 6.15 Aeromedeismo y renes 7.00 Por el rmundo de la cien
cia 7.30 Telenoticia 7.45 Actualidad eco nomica 8.00 8.00 El minuto de Dios 8.05 Oartelera deportivo 8.15 A las 8.15 AI
Aqui la noticia 9.35 Himno Nacional
woensdag
CUROM 346.8 — 6.30 Opening 6.33 Bon
dia 6.45 Met muz naar school 7.00
Nieuws 7.15 Curom blad 800 Nieuws
8.15 Rijp en groen 8.30 Lichte muziek
9.00 Vit M 10.00 Henderson 1030 Nieuws 1040 Klassieke muz 11.15 Window on
Holland 11.30 Lichte muziek
JS.flO- Nótltf» 1210' Lunchmuziek 12.30
Wieuws 12.45 Artist van de dag 13.00
Novela 13.30 Muziek 14.00 Pop. klas
sieke muz. 14 30 Musica azteca 1500
Muziek en zang Spanje 15.30 CTC
16.00 Voor tieners 1 30 Peticiones 1745
Muziek
VOZ Dl ARUBA 457
— 6.03 The lords
prayer 6.05 Melodias matinales 6.15
News 'n English 6.30 Melodias matina
les 8.30 News in English 8.45 Ecos In
ternacional 9.00 Am. melodies 10,00
Novela 10.30 Am. melodies 11.30 Segu
ridad
RADIO KELKBOOM 209
— 702 Bon
dia cu alegria 7.30 Musica Matutino
8.00 Seleccion musical cu disconan La tino Americano 8.30 Cumpleanos feliz
9.00 Noticia social 9.00 Musica varia
9.30 Meleodias Instrumental 10.00 No
ticia Internacional 10.05 Ritmes Lati
nos 10.30 Programma di N Habibe Jr
11.00 Noticia intorriscional 1105 Mu
sica Norte Americana 1125 Musica An
tillana 21.30 Musica varia 12.05 Notticia internacional 12.20 Mu
sica Norte Americana 12.45 Noticia lo
cal 1.00 Musica varia 1.30 Mei ora cu
bcleros 2.00 Novela 2,30 Melodias in
strumer.tal 3.00 Cha Cha Cha 3.15 Me
rengues 3."0 Calypso 3.45 La Maco
risana & Internacional Supermarket
4.00 Musica sabor azteca 4.30 Noticia
local 4.45 Coctail musical 5.00 Danzo
nes Cubanos 5.15 Musica varia AVROS 19.48
— 6.05 CHM muz. och
tendgroet 6.20 Nieuws 6.30 CHM prog.
6 45 Uw aandacht vo r 6.48 Met mu
ziek naar school 7.00 Nieuws 7.03 Kris
kras door de muz. wereld 7.30 Speciale verzoekplaten 8.00 Nieuws 8 03 The
morning show 9.00 Nieuws 9.03 Pop.
platen parade 9.30 Arbeidsvitaminen
Nieuws 10.03 Muziek bij het werk 1030
Op de plaat rust 1100 Niouws 11.03 Wij
lazen voor U 11.15 Italiaanse klanken
11.30 Sab joe grontapoe 11.40 Cancionts
del corazon 12.00 Twarfoe joeroe njoensoe 12.15
Djogo prisiri 13.00 Nieuws 13.03 Mu
ziek as aperitief 1345 Nieuws 14 00
Teenage hour 15.00 Hindostaanse uitz.
15.30 Hindostaans prog 16.20 Nieuws
in het Hindostani 1630 Voor. de jarigen
an vandaag 17.00 Nieuws 17.03 Disco
hour RADIO CARACAS TKLEVISION

900 Caja con sorpresas 9.30 En el ja'r
din de infancia 10.00 Sendiros de luz
10.15 Cosas de mujeres 11.15 Documen
tales 11.45 Novela
12.00 E' show de Saume 1.00 Jet no
ticiah 1.05 Show de Saume 1.15 Se ne
cesita una amiga 1.35 Novela 1.50 Cor
tos 2.00 Pelicula 2.30 Y0 se lo vendo
3.00 Hector Moneverde 3.30 La perfedta ama oe casu 4.00 Popeye y Yeyo
4.30 Mejias y sus muchachos 5.00 Bus
que su marca 5.30 Rintintin 5.55 Jet
noticias
SCHEEPSBERICHTEN
TANKERS
— Acila 19 165 ntw Guade
loupe nr Rotterdam; Acmaea 19 135 o
Turks Eiland nr Curacao; Ameland
19 te te Heysham; Bussum 19 950 zw
Azcren nr West Indie; Camitia 19 310
w Quessant nr Curacao; Cinulia 19 vn
Curacao nr Rotterdam; Crania 19 840
no Barbados nr Curacao; Dorestad 19
600 zo Bermuda's nr Rotterdam; Ka
bylia 19 630 no Trinidad nr Rotterdam;
Katelysia 19 450 nno Azoren nr Cura
cao; Keizerswaard 19 230 wnw Madei
ra ni Gibraltar; Kylix 19 100 wtz Fa
yal nr Curacao; Purmerend 19 100
nw Landsend nr Curacao; Slrrah 19
vn Rotterdam nr Curacao; Vlieland
19 te Curacao;
KNSM
— Aehilles 19 1175 zw Azoren
nr Le Havre; Acamemnon 19 500 no
Porto Rico nr Duinkerken; Aristoteles
20 vn La Guaira nr Santa Marta: At
tis 19 1070 wnw' Kp Verdische Eilan
den nr Barbados; Breda 19 vn Santo
Dcmingo, 20 te San Juan; Calamares
19 100 no Azoren nr Kingston; Delft
19 450 nno Azoren nr Rotterdam; Doris
19 vn Fort de Franco nr Santa Lucia; Hermes 19 290 w Quessant nr Curacao; Jason p 19 Quessant nr Paramaribo;
Mentor 19 240 n Flores Azoren nr Le
Havre; Oberon 20 vn Cap Hatien nr
Maracaibo; Oranjestad 19 1290 ono
MartinijUg nr Port of Spain: Socrates
20 vn Port of Spain nr Bridgetown;
Telamon 18 vn Port of Spa.a 20 te
Guanta; Themis 19 vn Barbados nr
Tr nidc.d; Ulysses 19 840 n 0 Barbados
nr Europa; Willemstad 18 vn Pta Del
gada nr Southampton Bierfestival zonder bier
(Van onze correspondent)
BREDA.
— Om voor de verdere
duur van het Bredase bierfestival
verdere incidenten te voorkomen is in overleg met burgemeester en po
litie, besloten enkele taploze perio
den in te voeren voor de grote festivalhal. In die tijd speelde het orkest, dat tot dusver de hele avond de
feestmuziek verzorgde, niet. Er werden platen gedraaid en ter afwisse
ling was er een optreden van een an
der muziekgezelschap en werd een
varieténummer ingelast. De verkoop van de hele en halve liters bier werd inmiddels gestaakt.
Op deze manier wilde de stede
lijke overheid bereiken, dat de feestelijkheden hun gezelligheidskarakter behouden. Op last van de politie is
behouden. Op last van de politie
werd de grote festivalhal zaterdag
avond veiligheidshalve anderhalf uur vroeger dan was aangekondigd ont
ruimd en het tappen in overleg met de exploitanten stopgezet. Die avond liet de politie versterking aanrukken, nadat ruzie was ontstaan tussen een
aantal feestgangers en enkele pol:
tiemannen. De vechtersbazen raak
ten onder invloed van drank, slaags met de politie, waarbij rake klappen vielen. In verband met deze orde

verstoring zijn een vader en drie
zoons uit Breda wegens verzet tegen de politie ingesloten.
KAB-delegatie bij paus Paulus
CASTELGANDOLFO (AFP) —
Paus Paulus heeft zondag in Castel gandolfo een aantal leden van de
Nederlandse Katholieke Arbeiders
beweging ontvangen.
In een korte toespraak, waarbij
hi; ook enkele zinnen in het Ne
derlands sprak, verklaarde de paus
reeds jarenlang grote waardering te
hebben voor Nederland en voor de
rijkdom van het geestelijke, religieu ze en lithurgische leven van de
K.A.8., daaraan toevoegend dat de
naam van deze beweging op zichzelf reeds een programma vertegenwoor
digt.
Verder sprekend zei de paus, dat
de belangen der arbeiders hem en de Kerk ter harte gaan en dat de
Kerk gerechtvaardigde eisen van de
arbeiderswereld tot de hare maakt.
Dit is Abbé Fulbert Joeloe, de
president van Kongo-Brazzaville, het voormalige Fram-Kongo, die
•; is afgetreden op de dag, dat Kon
go drie jaar geleden onafhanke
; lijk werd. Daarvoor was in Braz
; zaville, de hoofdstad, waar felle
!; demonstraties werden gehouden
I; voor hervormengen van de rege
ring, de staat van beleg afge
;! kondigd.
Troduktie ruwe olie
gestegen in V.S.
NEW YORK (ANP)
— Uit cijfers
van het American Petroleum Institute blijkt, dat de bemiddelde dag
produktie van ruwe olie in de VS
in de week tot 9 augustus 7.355.000 barrel heelt bedragen (6.997.000 barrel in de overeenkomstige periode
van het afgelopen jaar). Indonesië weert
schepen Z-Afrika
DJAKARTA (RTR)
— Indonesië
beeft zijn handelsbetrekkingen met
Zuid-Afrika verbroken en zijn ha
vens voor Zuidafrikaanse schepen gesloten uit protest tegen de apartheidspolitiek, zo heeft het Indonesische
ministerie van Buitenlandse Zaken
maandag meegedeeld. De uitvoer van thee, specerijen en olie naar Zuid
Afrika is de afgelopen jaren overi
gens reeds sterk teruggelopen en
volgens Indonesische functionarissen
momenteel vrijwel nihil.
Stichting kweekt „goodwill”
Zuid-Afrika zoekt begrip voor zijn
moeilijkheden in de wereld
AMSTERDAM (ANP).
— De heer
Leif Egeland, voormalig hoge com
missaris van de Unie van Zuid
At'rika te Londen en voormalig ge
zant in Den Haag, heeft gisteren
op een persconferentie,- belegd door
de Nederlands-Zuiöafrikaanse Ver
eniging in Amsterdam, de doelstel
lingen van de „Suid-Afrika Stigt'ng", waarvan hij bestuurslid is, uiteen
gezet.
De stichting, die drie jaar gele
den werd opgericht eri thans in 18
landen nationale comité's heeft, wil
door het geven van objectieve voorlichting en het leggen van vriend
schapsbanden meer begrip kweken
voor de problemen van de Zuid
afrikaanse Unie. In Afrika heeft de
stichting reeeds 200 leden uit voor
aanstaande, doch niet politieke kringen. De heer Egeland zei, dat men
dankzij de stichting in dirie jaar
al heel wat goodwill-werk heeft
kunnen doen, vooral in Nederland.
Hij ging vervolgens in op de pro
blemen, die de rassentegenstellingen
in zijn land veroorzaken. „Wij zijn
geen kolonialisten, zoals de Hollan
ders in Indonesië, die weer kunnen
vertrekken. Wij zijn drie miljoen Afrikaners van Europese oorsprong, die
dezelfde rechten op het land hebben als iedere andere Afrikaner. Ons pro
bleem is, dat we een zwarte over
heersing zouden krijgen, als iedere
ingezetene een stem zou mogen uit
brengen. Wij zouden een chaos krijgen, zoals in Kongo en de levens
standaard, die in heel Afrika niet
zo hoog is als in de unie, zou wor
den verlaagd. Daarom vragen wij
tijd en begrip. Pressie of interventie
via de Verenigde Naties kan de zaak
alleen maar schaden", aldus de heei/ Leif Egeland uit Johannesbu-g, die
besloot met: „Als een Nederlandse
vriend mij zou vragen wat het beste land is om naar te emigreren, dan
zou ik antwoorden: de une van
Zuid-Afrika,"
Slagveld bouwwerken, timmerlieden geven toe
Het verbod zal spoedig ook van,
irucht zijn '.voor staatsen stads
)rojecxen, die federale steun krij
sen. De handhaving van hit verbod
al eveneens onder Johnsons toe
•cht komen. In theorie zal de nkuwe. maatregel een einde moeten maken
ïan alle discriminatie bij bouwpro
ecten. die op welke wijze ook ge
steund worden door de federale re
.gering. < '
Procedure
De procedure is als volgt: de aan
nemersbedrijven moeten een contract tekenen, waarin als voorwaarde
wordt gesteld, dat zij bij het wer
ven van we', kkrachten geen discri
minatie op grond / van ras of gods
dienst mogen toepassen, anders
kunnen zij de contracten niet krij
gen. De aannemers wordt vervolgens verzocht periodiek een lijst van hun arbeiders in te zenden, opdat na
gegaan kan worden of zij zich aan
de voorwaarde houden. Indien dis
criminatie wor: l ge.cpnstateerd, is
het contract automatisch ongeldig
en/of kan de aannemer geplaatst
worden op een zwarte lijst van be
drijven, die geen contracten met
de regering meer kunnen krijgen.
Maar de regering sluit geen con
tracten met vakbonden van bouw
vakarbeiders en beschikt (nog) niet
niet over de wapens om deze te bestrijden. Die wapens zijn nog in de maak. Via vakbonden
D? bedoeling is om ze aldus te
gebruiken: een werkgever, die in
zijn bedrijf slechts enkele geschoolde nïgers in dienst heeft en weinig, zo
niet, geen leerlingen, betoogt door
gaans, dat hij aan de betrokken
vakbonden gebonden is. Hij heeft de mannen aan te nemen, die de vak
bonden zenden. Er zijn aanwijzin
gen, dat de minister van Arbeid,
Willard Wirtz, dat argument, niet
langer zal accepteren als blijkt, dat
er sprake is van uitsluiting van
negers.
De regering, aldus de huidige plan
nen, zal erop staan, at er geschoolde negers worden aangenomen, indien
het mogelijk is via de vakbond, zo
niet dan van elders. Stakingen op
regeringsprojecten zullen dan zeker
uitbreken, waarbij vast staat, dat de
regering aan de kant van de werk
gevers, die ongeorganiseerde arbei
ders hibben aangenomen, zal staan.
Nigeria zoekt in Nederland artsen
Verpleegsters
ook aangetrokken
SCHIPHOL (ANP) — Op zoek naa
artsen en verpleegsters is zaterdag
middag de regionale minister vai
Volksgezondheid van noord-Nigeria
Alhaji Ahman Galadima Pategi, uil Duitsland op Schiphol aangekomrr;
Hij' bevindt zich op een rondreis doo verschillende Europese landen er
wordt vergezeld door twee adviseur:
de heer Malam A. A. Baba en d.
R. A. B. Diko.
Reeds beschikt noord-Nigeria ove'
vele buitenlandse specialisten, ondc wie diverse Nederlandse artsen, doch het land heeft er nog veel mee*- no dig, evenals entomologen en orth i
pedisten.
Gisteren brachten de gasten c-en
bezoek aan het ziekenhuis Dijkzig.
in Rotterdam en aan het Koninkli.il Instituut voor de Tropen in Amsterdam. 's Middags werden zij in Dei
Haag ontvangen door, de directeur
generaal voor de Volksgezondheid
prof dr P. Muntendam, Vandaag zal de minister een 15-tal sollicitanten
beoordelen, die het bureau interna
tionale technische hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken reed: voor hem heeft weten te vinden
Vanavond reisde minister Pategi met zijn adviseurs door naar Kopenha
gen. Zij namen zaterdag hun intrek
in het Doelen Hotel te Amsterdam.
— Premier Nehroe heeft de ~Lolï
Sabha" (he Indiasg Lagerhuis) meegr
deeld dat hij het ontslag van de mini?
ter voor het mijnweden en de brand
stofvoorziening, /Malaviya, heeft aan
vaard. Minister Malaviya, die in juni
zijn ontslag aanbood, had echter niets
gedaan wat in strijd zou zijn met zijn onpartijdigheid of onkreukbaarheid.
(RTR)
Van vader op zoon
Sommige vakbonden hebben betoogd, dat de uitsluiting van negers niet
gebaseerd is op hun ras, maar op
economische gronden
— de wens om
het arbeidsterrein voor vaklieden niat te verkleinen. In sommige vakken
gaat de lidmaatschapskaart van de
vakbond van vader op zoon over.
De nationale vereniging ter bevor
dering der belangen van kleurlin
gen zegt hierover: „Wannaer de va
ders allemaal blank zijn, zullen de
zoons ook blank zijn. Wij moeten
uit deze vicieuse cirkel komen."
De vakbond van timmerlieden en
schrijnwerkers, ongeveer 750,000 le
den, heeft hiar afdelingen reeds ge
ïnstrueerd geen discriminatie meer
toe te passen.
Tewaterlating op
Verolme's werf
ROTTERDAM (ANP)
— Op woens
dag 11 september zal op Verolme's
lerse werf bij Cork de tewaterlating plaats vinden van de 30.000 tans dw bulkcarrier „Amstelhof", , die ge
bouwd wordt voor de Nederlandse
VEachten Tankvaart Maatschappij
! in Den Haag, een onderdeel van hel
eigen concern.
Op de vrijgekomen helling wordt
de kiel gelegd voor een identieke
bulkcarrier, die besteld werd door de National Liberian Shipping Lines in Monrovia.
FEUILLETION Drama in drie bedrijven
door: AGATHA CHRISTIE
59)
„U bedoelt...?" vroeg Satterthwaite met een
ondeugend knipoogje.
„Dat Sir Charles de hoofdrol moet blijven
spelen. Daaraan is hij gewoon. Maar daaren
boven wordt het door zeker iemand van hem
verwacht. Heb ik geen gelijk? Mademoiselle
vindt het allesbëhalve. prettig, dat ik hier
heen ben gekomen en me met de zaak be
moei."
„U ziet inderdaad scherp, M. Poirot!" „Nee... het springt sterk in het 00g... En
ik... ik heb een gevoelige natuur... ik zou die
liefdesgeschiedenis niet graag een spaak in
het wial steken. U en ik, mon ami, moeten
in deze samenwerken... tot eer een verheer
lijking van Chades Cartkright... nietwaar?
En zo gauw de zaak opgelost i5..."
„A15...!" verbeterde Satterthwaite hem kalm. „Zo gauw als! Ik duld niet, dat me iets
mislukt."
„Nooit?" drong Satterthwaite aan.
>;F.n of twee keer", 'zei Poirot waardig,
„heb ik het, meegemaakt, dat ik een korte
tijd wat u zoudt noemen, zo blind als een
mol geweest bon. Maar voor heel korte tijd... ja, voor hsel korte tijd."
„Maar nooit is u iets volkomen mislukt?" Dat aandringen van Satterthwaite vond zijn
ooriaak in nieuwsgierigheid, doodgewone
nieuwsgierigheid. Hij was benieuwd 0f...
„Eh bien", zei Poirot. „Eén keer. Jaren ge
leden, in België. Maar ik praat er liever niet
over..."
Satterthwaite haastte zich van onderwerp
te veranderen. Zijn nieuwsgierigheid was be
vredigd.
„0... u zei, zo gauw de zaak opgelost is —"
„Zal Sir Charles het gedaan hebben. Het is
nodig, dat het door hem gebeurt. Ik ben
niets dan een klein radertje in de grote ma
chine." Hij spreidde zijn handen uit. ..Nu en
dan... dan hier en dan daar... zult u van mij
een, enkel woord horen... één enkel woord... een aanwijzing, meer niet. Ik wil geen dank en
geen erkenning. Ik heb in mijn leven al de
erkenning gehad, die ik nodig heb."
Satterthwaite bekeek hem geïnteresseerd. Hij
vermaakte zich inwendig met de naïeve ij del
heid van de kleine man. Maar hij maakte zich
niet schuldig aan de gewone fout: om het als
louter pocherij te zien.
Een Engelsman is gewoonlijk nogal bescheiden
ten opzichte van zijn -goede prestaties en soms
tevreden over zijn slechte — maar iemand mït
een Romaanse inslag schat datgene, wat hij
doet, op juister waarde. Als hij knap is, ziet
hij niet in waarom hij dat feit zou mosten
verbloemen.
„Ik zou graag willen weten", zei Satterth
waite — „en niet uit pure nieuwsgierigheid,
maar omdat het me echt interesseert
— waar
het u om te doen is. Om de opwinding van
de jacht?"
Poirot schudde het hoofd.
„Neen, neen
— dat is het niet. Ik ben als
de jachthond — zo gauw ik lucht krijg, word
ik opgewonden en dan laat ik me door niets
meer tegenhouden. Dat is alles waar, zeer waar! Maar er is toch nog iets anders... En dat is... hoe moet ik het uitdrukken... een passie om
achter de waarnsid te komen. Van al het mooie in de hele wereld is er niets zo mooi en zo
interessant en zo eigenaardig als de waarheid..."
Na die woorden bleef het een tijdlang stil.
Dan nam Poirot het vel papier, waarop Sat
therwaite de zeven namen geschreven had, op
en las ze hardop voor: Mrs. Dacres, Kapitein
Dacres, miss Wills, miss Sutcliffe, Lady Mary
Lytton Gore, miss Lytton Gors, Oliver Manders.
„Ja", zei hij, „merkwaardig, niet?"
„Wat is daar voor merkwaardigs aan?" „De volgorde, waarin die namen geschreven
zijn."
„Ik vind daar niet veel merkwaardigs aan.
We hebben ze gewoon opgeschreven... zonder
aan volgorde of zo te denken."
..Precies. Maar de man mrs Dacres staat
bovenaan. Daaruit valt de gevolgtrekking te
maken, dat u van de zeven, die het gedaan kunnen hebben, haar de waarschijnlijkste vindt."
„Niet de waarschijnlijkste", verbeterde Sat
terthwaite hem. „Het minst onwaarschijnlijk,
dat geeft het beter weer."
iets anders zou het nog beter weer
geven. Zs is van de zeven degeen, die p liever dan een van de anderen schuldig zou willen zien.
Satterthwaite deed zijn mond open. om ant
woord te geven, ontmoette de ironische blik
van Poirots glinsterende, groen-grijze ogen en
zei iets anders dan hij van plan geweest was
te zeggen. . . (Wordt vervolgd;
Kennedyprobeert bij vakbond discriminatie uit te bannen
\V.\-. N'GTON (LFI). — President Kennec'.v doel veel moeite om
;• Amerikaanse vakbonden over te halen negers voor allerlei arbeid
.an : ? nt.-uen, hetzij als leerling hc.t/ij als geschoeide arbeider. Op het
>gcnbli'.t probeert hij morele tl;uk uit te oefenen, maar intussen wordt
!;■ nachrnai'ie in beweging gezet, die dë regering in open confiict met
ïommig kar. brengen. Het slagveld zal daar zijn waar bouw
s ajictt : ï:;.-.t g hele ex' gedeeltelijke federale gelden worden uitgevofrd.
Kscrirn.natie tegen negers is reeds verboden daar waar men federale
entrae r gettkend, welke verleend werden under toedicht van
/ice-p:tsi ent "Lyndtn Johnson.
Motie wantrouwen in parlementtegenNehroe
NIEUW DELHI (RTR)
— Het In
diase parlement heeft gisteren een
begin gemaakt met de behandeling
van de motie van wantrouwen, die
vorige Week door de oppositie met
uitzondering van de communisten, is ingediend.
Het parlementslid Krapalar.i, tliè
de motie indiende, noemde 'Ie bin
nenlandse en buitenlandse politiek
van de regering een mislukking. Hij
eiste verandering van de Indiase
neutraliteits -politiek. Ook zei hij
dat de dplomatieke betrekkingen met China moesten wórden verbroken en dat het door China vervoerde land
teruggenomen moest worden. Kri-»
paiani, die vroeger voorzitter is ge
weest van de regerende Congrespartij, eiste ook nieuwe verkiezingen en dë zonodige vorming van een coalitiekabinet.
Hij verklaarde dat het vijfjaren
plan Verkeerd wSs opgesteld en on
nauwkeurig werd uitgevoerd. Op het gebied van de kolenwinning, elektriciteitsvoorziening en de winning van jzererts was geen vooruitgang ge
boekt, aldus Kripalani.
De voorzitter van het Huis van
Afgevaardigden heeft drie dagen
voor de behandeling uitgetrokken.
Niettegenstaande het feit, dat alle
oppositiepartijen met uitzondering
van de communisten de motie steunen, behoudt de regerende Congres
partij een grotere meerderheid in
het parlement, nl 371 van de 509
zetels. Israelische missie
naar Paramaribo

PARAMARIBO (ANP) — Als gevolg
van eerder op regeringsniveau ge
! voerde besprekingen tussen Surina
me en Israël zal een economische
missie uit Israël Suriname bezoeken. De aankomst van deze missie is
bepaald op 22 augustus en het ver
blijf zal tot 27 augustus duren.
De missie bestaat uit 9 personen
en staat onder leiding van de heer
Gideon Lahav van het ministerie van Handel en Industrie van Israël.
De onderwerpen van de besprekin
gen zullen zijn: gemeenschappelijke
ondernemingen; het instellen van rcgelmattige scheepvaartverbindingen;
douaneen tariefovereenkomsten;
handelsbesprekingen; het opzetten
van industrieën voor gezamelijke rekening; het deelnemen aan gouver
nementsinschrijvingen; de aankoop
van lokale produkten; het voeren
van driehoekstransacties.
ASflGOs Dl &JNSÖAG 20 AtfötfêfüS téfié 2
rTTTTTTTTTTTTTTTTX*YTXTTra g „B ©x Yn i Q


H Heden Dinsdag 20 Aug. J om 7,00 en 9.00 n.m.
k Een boeiende melodrama »
t 4 van de Duitse film, met: C
d Rudolf Prack - Karin Baal «
□ Barbara Frey in: J
VERTAUSCHTES LEBEN J u (Mijn dochter mijn minnares) J
2 In het Duits met tekst. «
* Wat. 2ou IJ doon, als Una jj
3 20 jaar ontdekte dat Uw J
Ö kind niet Uw eigen kind J r was. Een zeer realistische
><
H film die U zeker niet mag »
u verzuimen te zien.
£ f. 1.50 - 0.!)0. Kind. gcon toeg.
"
*_ _ N
w Woensdag 21 om 7 en 9 n.m. J
P Michael Craig J
f Francoise Prevost in: J
? „PAYROLL" [
H (Spaanse tekst) p
txxxxxxxxxxxosxrxrxxxxxxs:»
g „cims-Rio" a
K Heden Dinsdag 20
C om 8.00 n.m. Jj
£ Micheline Presle *
C Gerard Phiiipe in: j
c „LE DIABLE AU CORPS" 3
r (Van de duivel bezeten) *
£ In het Frans met Holl. tekst 3
F Woensdag 21 om 800 n.m. |<
C Lex Barker j
C Vanesa Bröwn in: jj
£ „TARZAN AND THE j
P SLAVE GIRL," *
£3 (Spaanse tekst) M rm^iiYïïTiiTirnimixxx;
4 k
3 „GINELANDIA" Heden Dinsdag 20, Woensdag H
h
— 21 Augustus om 7 en 9 n.m. »
» Een zeer boeiende thriller van de meester der verrukking..., *
x «
>4 * Met: John Dall - Joan Chandler - Farley Granger c.a.
15 f. 1.50 - 0.90. Kinderen geen toegang.
i
In Rotterdam zijn de haven
feesten begonnen tèr. gelegenheid van. het 100-jarig bestaan van de ióet tot het graven van de Nieu
we Waterweg. De burgemeester,
mr G. E. van Walsum, heeft een
krans gelegd bij het monument
vcin Pieter Caland.
nen zijn op de besluitvorming. De
Staten zullen geen verheldering vinden bij de interpretatie. Mr W. H.
van Helsdingen, die de Staatsrege
ling voorzag van „Historische toelichting en praktijk" vermeldt in zijn
leidinggevend werk slechts „Toelichting: Geen." Men kan hieruit afleiden, dat het artikel voor zich spreekt. Men kan dus, als overal, tariefmuren optrekken om het binnenlands pro
dukt te beschermen; het is in het
koninkrijk onderling waarschijnlijk
niet mogelijk.
Zouden de Staten desondanks het
ontwerp-landsverordening aanvaar
den dan blijft ter correctie over artikel 24 van het Reglement voor de
Gouverneur van de Ned. Antillen.
Het zegt in de eerste volzin: „De
gouverneur stelt een landsverorde
ning en een hem voorgedragen landsbesluit niet vast, wanneer hij ver
meent, dat de verordening of het
besluit in strijd is met het Statuut, een internationale regeling, een Rijkswet of een algemene maatregel van Rijksbestuur, dan wel met belangen, welker verzorging of waarborging
aangelegenheid van het Koninkrijk
is."
Bij de Staten bleek men hedenmor
gen nog onaangenaam verrast uit de krant te hebben moeten lezen, dat
een ontwerp-landsverordening naar
de Staten zou gaan. Het is hetzelfde, zo zei men, als toen een minister boos was, omdat hij in de krant vragen
had gelezen, die aan zijn adres waren gericht en welke hij nog niet onder ogen had gehad.
CURACAO
Agenda
Willemstad
CINE TRUCK
— Heden te Buena Vis
ta, morgen te Janwe met het programma muziek, nieuwsjournaal en voor
spel tot roem
BOTICA'S
— Excelsior (P) tel. 12004;
Central (O) tel. 23281.
Emmastad
OS TELECOMMUNICATION
— Kan
toor open tel. 2307; M.E. Celesttina
0-43880, 2400 PERSONNEL SERVICES
— T.R. Van
Heydoorn, Witte de Withlaan 7, Gr.
Kwartier. Voor passage: (Reisbureau
Maduro) J. Lobbrecht, Goetoeweg 20
tel. 0-11935,2400
MATERIALS DEPARTMENT
— W.E.
Netto, Van Galenlaan tel. 0-43276, 2400
NV CSM SHIP AGENCY
— Kantoor
open: 2551/2458, 2400
Proefrit maken; weg bromfiets
(van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD
— Een 17-jarige
jongen wonende Marie Pompoen, is
gisteren aangehouden als verdacht
van verduistering van een bromfiets ter waarde van f. 275. De eigenaar
van de bromfiets had het vehikel willen verkopen. Vorige week dinsdag
had de jongen zich gemeld als een
toekomstige koper. De eigenaar had
toegestaan dat de jongen eerst een
proefrit zou maken. De jongen kwam niet terug.
Bromfietser aangereden
(van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD
— Een bromfietser
is gisteren met een onderbeenbreuk
in het ziekenhuis opgenomen na een aanrijding met een personenauto op
de Santa Rosaweg. De bromfiets
werd ernstig beschadigd- De auto. die uit de richting van de stad kwam,
zwenkte naar links de rgbaan over, zonder de tegemoetkomende brom
fietser voorrang te verlenen.
Gisteren vonden acht aanrijdingen
plaats, die een schade veroorzaakten van f. 1300. Er werden 3 diefstallen
ën 2 inbraken gepleegd. De politie
verleende 24 maal assistentie en deelde 96 processen verbaal uit. Negen
personen werden aangehouden. Nieuw station op Curacao
(Van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD.
— Aan de Fokker
weg, naast het Roode Kruisgebouw,
verrijst een nieuw benzinestation.
De aanbesteding heeft eind juli plaats gehad. Het werk wordt uitgevoerd
door de laagste inschrijver, de firma v/h Van den Boomgaard. Ontwerp is van architect Ben Smit. De ingebruikneming zal óp 1 december plaats
vinden.
Het gebouw wordt grotendeels in
staal en aluminium uitgevoerd en is
voorzien van een afdak met vier
benzinepompen. Het gebouw is voorzien van een autosmeer- en wasin
richting, toiletten en andere facili
teiten.
— Studenten van de universiteit van
Tokio zijn er in geslaagd de Baltoro
Kangri-top van het Karakoramgeberg
tussen Noord-Kasjmier en Tibet te
beklimmen. De top die bijna 8000 me
ter hoog is was nog niet eerder be
kommen. (RTR)
Peraanrijdinggaat circaƒ.300verloren
De zaterdagen in 1962 waren de
onveiligste dagen; 320 ongelukken
in totaal, gevolgd door 300 aanrij
dingen op de maandagen. De zondagen zijn eveneens niet erg veilig om aan het verkeer deel te nemen: 290 verkeersongevallen. Men kan zich kennelijk met een meer gerust hart op de weg wagen op woensdag; in 1962
gebeurden op de woensdagen 230
aanrijdingen. De statistiek vermeldt
een totaal aantal aanrijdingen op
de donderdagen van 260, hetgeen
opletten inhoudt. De vrijdagen zijn
tamelijk veilig: totaal 240 ongevallen. Onveilige uren
Men behoort eveneeijs rekening te
houden met het uur, waarop men
zich op de weg begeeft. Het minst
onveilig zijn de tijden zeven tot acht uur 's morgens, twaalf tot één uur
's middags en vier tot vijf uur 's namiddags. Op die tijdstippen, wan
neer zich vele auto's op de weg
bevinden vanwege de tocht naar het werk, het twaalf-uurtje en de thuisvaart na een 'min of meer ver
moeiende dagtaak, hebben in 1962
ongeveer 150 aanrijdingen plaats ge
had.
Van drie tot vier uur 's nachts
gebeuren de minste ongelukken, in
1962 in totaal maar 6. Hierna stijgt
de grafiek sterk en bereikt de top
tussen zeven en acht uur 's morgens. Een daling in de grafiek geeft de
fiek eveneens goed waar te nemen: 85 aanrijdingen. De siësta is in de grafiek evens goed waar te nemen: 85
aanrijdingen tussen twee en drie
uur in de middag.
181 doden
In de afgelopen zes jaren vonden
op Curagao 108 mensen de dood in
het verkeer, een gevolg van 19.200
aanrijdingen. Op Aruba luiden deze
getallen: 73 doden, 4896 aanrijdingen. Het aantal verkeersongevallen met
dodelijke afloop ligt op Aruba naar verhouding aanzienlijk hoger. Ter
vergelijking van het verkeer op
Aruba en Curagao in de laatste zes jaren onderstaande statistieken:
CURAQAO
aantal
jaar motorrijt. aanrijd, doden
1956 12224 2026 13
1957 12565 2237 18
1958 13568 2566 11
1959 14374 2777 20
1960 15260 2769 15
1961 15920 2340 11
1962 17224 2485 20
Totaal 19.200 108
ARUBA
aantal
jaar motorrijt. aanrijd, doden
1956 6133 848 9
1957 6924 771 18
1958 7255 851 11
1959 7542 770 14
1960 7601 511 6
1961 7762 547 8
1962 ? 598 7
Totaal 4896 73
Interessant zijn eveneens de sta
tistieken van de gemiddelde mate
riële schade per aanrijding in de
afgelopen zes jaren op Aruba en
Curagao. Op Aruba is de gemid
delde schade, ontstaan door een aan
rijding, bijna tweemaal zo groot als op Curagao.
CURAQAO ARUBA
jaar gem. schade gem. schade
1956 ƒ 239 ƒ 440
1957 ƒ 272 ƒ 534
1958 ƒ 323 ƒ 530
1959 ƒ 338 ƒ 513
1960 ƒ 305 ƒ 734
1961 ƒ 375 ƒ 750
1962 ƒ 364 ƒ 650
Hieruit valt echter geenszins met
zekerheid te concluderen, dat het
verkeer op Aruba onveiliger is dan
op Curaqao, hoewel de cijfers wel
die indruk wekken. In acht dient
te worden genomen de kilometers
weglengte, de staat waarin de we
gen verkeren en de maximum toe
gestane snelheid, om slechts en
kele punten te noemen.
Het totaal bedrag aan materiële
zw. gew. 1. gew. schade
79 358 ƒ 484.000
83 366 ƒ 607.000
97 354 ƒ 828.000
105 398 ƒ 938.000
100 364 ƒ 844.000
58 365 ƒ 877.000
63 417 ƒ 905.000
ƒ 5.483.000
zw. gew. 1. gew. schade
49 131 ƒ 373.000
totaal 155 ƒ 413.000
totaal 210 ƒ 451.000
43 121 ƒ 395.000
50 71 ƒ 375.000
78 94 ƒ 410.000
59 95 ƒ 391.000
ƒ 2.808.000
schade in de afgelopen zes jaar op
Curagao en Aruba, respectievelijk
ƒ 5.483.000 en ƒ 2.808.000, geeft wel te denken. Ruim acht miljoen, ver
loren gegaan door veelal roekeloos
rijden.
Diploma uitreiking
ziekenverpleging
(Van een onzer verslaggevers) .
WILLEMSTAD — De inspecteur
van Volksgezondheid, dr T. van
Strien, heeft gisteravond tijdens een
gezellige samenzijn in de aula van
het St. Elizabeth's Gasthuis het di
ploma A voor ziekenverpleging uit
gereikt aan de dames A. Telgenkamp, J. Lourens, C. Veldman, N. Paulina
en aan de heren D Kibbelaar en W. Kerckhoffs. In aanwezigheid van pater rector M. Möhlmann, dr J. de
Windt, voorzitter van de examen
commissie, dr T. A. J. Kroon en dr
R. Gielen en vele belangstellende
personeelsleden van het ziekenhuis
vond de gebeurtenis plaats.
Vervolgens overhandigde de rector
het godsdienstdiploma aan de zes geslaagden, gepaard gaande met een
korte rede, waarin hij wees op de
zich voortdurend wijzigende methoden in de geneeskunde. De heer Kibbelaar dankte hierna namens de kandidaten de examencommissie en de
leraren, die vier jaar lang, buiten
hun normale werk, om, hen hadden opgeleid. De korte bijeenkomst werd besloten met een koele dronk en enige hapjes.
Heineken getroffen
Directeur Mensing van Mensing &
Cq. importeur van Heineken, heeft
met ingang van heden de prijzen per karton moeten verhogen. Heineken is gebracht op f. 14.50 per karton, terwijl het concurrerende Amstel blijft gehandhaafd op f. 9.50 (met aftrek
van statiegeld). De heer Mensing
heeft zich gisteren direct met het
hoofdkantoor in Amsterdam in verbinding gesteld en wacht op nadere
orders. Hij was over zijn aanvankelijke verbazing over de maatregel heen,
maar bleek er niet op gecharmeerd.
In 1960 had Heineken nog 80°/« van
de markt; na vestiging van de brouwerij is het teruggelopen tot 36°/o.
Op Aruba is Heineken — onder een
eigen importeur
— be|er gehand
haafd dan op Curacao. Momenteel
werken 10 personen op Curacao voor de import van Heineken; vroeger was het personeel 16 personen groot. Zo
als bekend heeft de brouwerij werkgelegenheid voor 49 personen.
Onveilig verkeer in de Antillen
Curacao, in zes jaar
f. 5.483.000 schade
(Van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD
— Het jaar 1962 blijkt wat betreft het on
veilig verkeer op Curacao na 1959 topjaar te zijn. In totaal
reden 17.224 voertuigen over de Curacaose wegen, die 2485 aanrij
dingen veroorzaakten, waardoor 20 mensen het leven verloren en
f. 905.000 aan materiële schade veroorzaakt werd. In 1959, toen
2850 auto's minder gebruik maakten van de openbare wegen, eiste het verkeer eveneens 20 doden, een gevolg van 2777 aanrijdingen.
De totale materiële schade bedroeg in dat jaar f. 938.000. Het aantal zwaar gewonden in 1959 bedroeg ook aanzienlijk meer dan dat
in 1962, respectievelijk 105 en 63.
Belastingverlies
De heer Mensing vond het een
vreemde geschiedenis. Afgezien van overtreding van artikel 131 in de
Staatsregeling weert men hier een
produkt van de markt, dat gebracht wordt door het land, waarvan men
geld ter leen en cadeau krijgt. Ko
ninkrijk en EEG schijnen van geen
enkele invloed te zijn. Overigens als Heineken door de verhevigde con
currentie nog meer terrein zou verliezen en wellicht geheel verdwij
nen van Curaeao, zou dit voor de
landsoverheid op een direct belas
tingsverlies van f. 190.000 komen te
staan. „Er is gezegd en er wordt
gezegd van bepaalde zijde", aldus
de heer Mensing, „dat wij de markt
dumpen. Dat is een verhaal. Wij
concurreren. Als men ons daartoe
dwingt, moeten de prijzen omlaag.
Dan verdienen we minder, maar verdienen doen we wel. Natuurlijk." Aruba
Van de zijde van een plaatselijke
omroep vernemen wij, dat de radiospots van Heineken gisteren werden
gestopt. Onmiddellijk schijnen de
opengevallen plaatsen te zijn inge
nomen door de Antilliaanse brou
werij, die de toekomst optimistischer tegemoet ziet. Tot nu toe werd Amstel op de Curacaose markt voor 60% afgenomen, in de gehele Antillen bedraagt dit percentage slechts 49%.
Met name op Aruba worden veel
buitenlands en Nederlands bier ge
dronken. Van bepaalde zijde wordt
de aangekondigde maatregel dan ook gezien als een ingrijpen in de tot nog toe onveranderlijke consumptie-ge
woonten op Aruba, waar het bier
van Curagao op de tweede plaats
kwam. Prijsverlaging
Van de directie van de Antilliaan
se Brouwerij, drs H. J. Sprock, ver
nemen wij, dat de nieuwe afstand
tussen de prijs van import- en plaatselijk bier niet zal leiden tot een
prijsverhoging van het Antilliaanse
produkt. Over een toekomstige prijsverlaging van dit produkt, die bij
omzetverhoging mogelijk zou moeten zijn, kon de directie zich nog niet
uitlaten. De omzetbelasting op het
bier is namelijk sterk progressief in het tarief, tot een maximum van
59,6% van de bruto-opbrengst. „Ik
weet niet, hoe bij een grotere ver
koop de zaak eruit zal zien", aldus
de heer Sprock. De prijs van het
Antilliaans bier in café's en res
taurants mag niet worden verhoogd. Hiertegen kunnen bestaande voor
schriften waken. De eigenlijke prijs
van een Amstel is daar 65 cent.
Daarin is dan een winst opgenomen van meer dan 80% op de inkoop
prijs. Hieruit moeten verschillende
zakelijke kosten worden betaald.
Voorzieningen in die zaken zorgen
dan ook voor verschillen in de prijs.
In 1962 is op Curagao en Aruba
1,7 miljoen liter bier geïmporteerd,
waarvan 1,4 miljoen Nederlands. Op
Curagao werd 812.000 liter buiten
lands bier geconsumeerd, op Aruba 975.000 liter.
Geluk per ban
(Van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD
— Het is gebleken,
dat de illegale nummerverkopers momenteel het winnende nummer bepalen naar het totaal uitgereikte processenverbaal op een dag.
Dit aantal wordt iedere dag tijdens sen nieuwsuitzending van een
plaatselijke radio-omroep ge
noemd. De recherche is dit te weten ge
komen doordat een politieman in
burger enige dagen terug in oen
restaurant vertoefde. Toen om
streeks het middaguur de uitzending van het plaatselijk nieuws
aanving, verscheen er een span
ning op de gezichten van de gasten. Toen de „totalen" werden
voorgelezen steeg de spanning aanmerkelijk. Bij het noemen van het aantal processenverbaal van de
dag tevoren, werd het getal opgeschreven. Enige personen waren
Verheugd, anderen iets ontstemd...
Verkoopster van
nummers beboet
(Van een onzer verslaggevers)
WILLEMSTAD.
— Zondagochtend
om negen uur is een gehuwde vrouw door dt recherche als verdacht van
de organisatie van verboden verkoop van nummers aangehouden. Een be
drag van ƒ 350 en een lijst, waarop genoteerd de namen der deelnemers, werden in beslag genomen. Haar
werd procesverbaal aangezegd. Romance tussen Soraja en Sohell?
ISTANBOEL (RTR) — Prinses So
raja, ex-keizerin van Perzië, reed
zondag met filmster Maximilian
Schell in een auto langs de kust
van de Bosporus toen zij verrast
werden door een persfotograaf die
snel een plaatje maakte van de twee Schell werd woedend hierover en
begon te vechten met de fotograaf. Het drietal ging toen gezamenlijk
naar een politiebureau, waar de iotograaf vertelde dat hij Schell en
Soraja „al kussende" had gekiekt,
waarna het incident door biede partijen als gesloten werd beschouwd.
Wrak van Japans vliegtuig ontdekt TOKIO (RTR)
— Op het Japanse
eiland Hasjijo is vandaag tegen een
berghelling het wrak gevonden vin
het Japanse vliegtuig dat sinds zaterdag met zestien passagiers en drij
bernanningsleden aan boord vermist
werd. Van het toestel, een ~De Havilland Heron" van de luchtvaartmaatschappij „Foejita", werd niets vernomen nadat het was opgestegen van Hasjijo voor een vlucht naar Tokio. Volgens de eerste berichten zijn bij het wrak geen overlevenden aangetroffen.
Nationalisten in
Suriname berecht
Ondermijning van
gezag gepredikt
PARAMARIBO (ANP)
— Donder
dag zullen de mede-oprichters van
de Nationalistische Beweging Suri
name, de heren R. Ravales en Th
Uiterloo, terecht staan voor mr Abendanon, rechter in het tweede kanton
Beiden werden aangehouden in
verband met een door hen onderte
kend communiqué, waarin de rege
ring o.m. willekeur en provocerend
optreden werd (verweten. Kort na
hun aanhouding werden zij uit
's lands dienst ontslagen. De heren Ravales en Uiterloo zullen worden
bijgestaan door de advocaten mr Bruma, die tevens leider is der nationalisten, en mr Chandie Shaw.
Naar het ANP verneemt heeft Ra
vales zowel bij de -politie als bij de
rechter-commissaris geweigerd een
verklaring af te leggen. Ook ver
schillende nationalisten van de kerngroep werden gehoord in verband met het uitgegeven communiqué. Deze
zouden hebben verklaard dat zij
vooraf geen kennis hebben gehad van de publicatie en dat slechts de ondertekenaars Ravales en Uiterloo aan
sprakelijk zijn voor de inhoud. Onder meer wordt hun ten laste gelegd: verstoring van de openbare orde of omverwerping dan wel aanranding
van het in Suriname gevestigde ge
zag.
— Joe Wade, een bekende figuur in de Londens e gokkerswereld die onlangs
vrklaarde over bewijzen te beschikken
dat de osteopaat Stephen Ward on
schuldig was aan de zedendelicten die
hm ten laste waren gelegd, is dezer
dagen in een Oxfords ziekenhuis opge nomen, nadat hij een te grote dosis
slaapmiddelen had ingenomen. (RTR)
Groentetekort in Russische steden
MOSKOU (AFP)
— De „Pravda"
meldt dat het publiek in grote steden, waaronder Moskou en Sver
dlovsk, erover klaagt dat het zo
slecht aardappelen en groente kan
krijgen. Volgens het blad was er tot nu toe maar 14 per cent van de
hoeveelheid geleverd had moeten
worden. Voor de aardappelen was
dit percentage 20 percent. De be
voorrading van de grote steden en
industriële centra was hierdoor belangrijk vertraagd. De „Pravda"
merkt in dit verband voorts op dat er op vele plaatsen te weinig op
slagplaatsen voor groente zijn.
TV-programma geheel gewijd aan
JULIAN COCO
EEN
televisiesectie van een der Nederlandse om
roepverenigingen heeft het fijne idee gehad een
geheel programma, van ongeveer dertig minuten,
te wijden aan de Antilliaanse artist Julian Coco.
Deze ster van de Antillen, want zo mogen we hem wel noemen, deze man waarop vele Curacaoenaars terecht trots zijn, werd echter in de Nederlandse
pers, voor zover we de besprekingen over de uit
zending lazen, een Surinaams artist genoemd. De
vraag luidt: waarom? En het antwoord op die vraag luidt eenvoudig dat de critici, die dagelijks stukjes over T.V. schrijven, vermoedelijk van TV heel wat weten maar op het geibed van algemene kennis falen.
Nu is het misschien een overdreven eis om te verlangen dat een criticus het verschil tussen Suri
naamse en Curacaose muziek kent maar aan de andere kant menen we dat een een dergelijke eis aan Nederlandse critici langzamerhand wel zou mogen
stellen. Knappe mensen hebben in de loop van vele jaren via de massa-media, radio en televisie, tien
tallen malen op de verschillen gewezen maar blijkbaar zijn al die uitzendingen aan de bedoelde Ne
derlandse scribenten, die overigens van „uitzendin
gen" door radio en televisie hun vak maken, totaal verspild geweest. Vervolgens dient men te overwe
gen dat de heer Julian Coco in Nederland woont,
dat hij telefonisch bereikbaar is en dat het dus een koud kunstje is, mocht er enige twijfel ontstaan,
om de man persoonlijk even op te bellen. Het erge is echter dat bij dergelijke critici geen twijfel ont
staan kan, een gelukkige eigenschap die zij delen
met vele andere slecht geïnformeerde mensen, zo
dat er van opbellen geen sprake is. Zo is dus Julian Coco, de cellist van het Utrechtse stedelijke orkest, en bovendien een van de bekendste gitaristen in Nederland, plotseling van Antilliaan Surinamer geworden. Het zij zo.
Begaafd musicus
Daarmee is overigens voor de
klaarblijkelijk nog steeds kleine
groep van insiders de Antilliaanse
muziek nog niet.... Surinaamse mu
ziek geworden. Hoewel we al sedert jaren een misschien, after all, al te overdreven voorstelling hebben van
de culturele samenhang tussen de
verschillende delen van West Indië
of het Caribisch gebied, hebben we
toch ook nog voldoende gevoel voor de realiteit en voldoende kennis van zaken om het verschil te weten en
te vot'len tussen een calypso van Trinidad, een kawina van Suriname,
een wals van Curacao, een joropo
uit Venezuela, een beguin uit Mar ■
tinique of een merengue uit Santo
Domingo. Zelfs renners kunnen mis
schien een ogenblik in de war komen als ze een Surinaamse kawina ho
ren of een Antilliaanse wals. De
begeleidende muziek in de film Faja Lobie van Anton van de Horst of
in de eveneens prachtige film De
ABC eilanden van John Fernhout
kunnen eenvoudig niet verward
worden. Het zijn muzikale uitingen, die ten dele althans, als uit een
andere geesteswereld stammen. De
muziek die Julian Coco voor de televisie speelde, voor zover die mu
ziek van Antilliaanse oorsprong was
Het was overigens jammer dat in
dit T.V. portret van de Antilliaanse artist het feit dat hij afkomstig is
van Curagao althaas voor buitenstan ders klaarblijkelijk onduidelijk uit
de doeken kwam. In dit programma vertelde Coco heel wat over de betekenis van de gitaar en de moei
lijkheden die zich bij het bespelen
van het instrument voordoen. Hij
zei ook enkele zeer treffende dingen, ondanks het feit dat Coco bepaald
geen spreker is maar in de eerste
plaats een musicus. Hij vertelde onder andere dat hij oorspronkelijk
slechts enkele accoorden op de gi
taar kon spelen en zich in die tijd
ook met zijn gebrekkige kennis van
de mogelijkheden die het instrument kan bieden gelukkig voelde. Bcschei denheid is een trek die Julian Coco
in bijzondere mate siert. Hij is een
man, ook hier in Nederland, die met een sterk gevoel voor humor begif
tigd, het betrekkelijke inziet van vele zaken, zelfs, zo geloven we, het be
trekkelijke van artistieke aanstelle
rij. Natuurlijk is Coco een echte
kunstenaar, een echt artist, een man
die zich met hart en ziel aan de
muziek heeft gegeven, maar hij
hangt nooit de artist uit en verloochent nooit zijn afkomst uit het Antilliaans milieu van eenvoudige men sen, die eenvoudig voor hun pleziei
muziek maken en die, zoals hij ver s telde, het niet beneden hun waardig heid achten om naar een bord of een vork te grijpen alleen maar om er
spontaan muziek mee te maken als
dat zo eens mocht uitkomen.. Want
mu-aek maken zit ze in het bloed,
zei Coco voor de televisie, terwijl
hij muziek maakte, begeleid door
Antillianen en door Nederlanders,
twee groepen van begeleiders, die
alleen al door hun optreden de theorie van Coco als het ware onbewust de

monstreerden. De Antillianen waren
bewogen,, meeslepend en vrolijk. De Nederlandse begeleiders exact, ge
spannen en eigenlijk voor Ons gevoel een tikje pedant en vervelend.
J. VAN DE WALLE.
en hij werd daarbij begeleid door
de gebroeders Fraai, beide Antillianen, was dan ook duidelijk en overtuigend Antilliaans en nergens....
Surinaams.
DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963 AMIGOE Dl CURACAO 3
5 Dinsdag 7.00 en 9.00 p.m.
t John Knittel's beroemde roman op meesterlijke w.jze verfilmd
;
X „VIA MALA"
Gert Frobe - Joachim Hansen - Christine Kauïmann
Een diep ontroerend verhaal op grootse wijze verfilmd in het
berglandschap der Zwitserse Roffla-ravijn. Wie doodde Jonas
Lauretz? In Kleuren. Duits met Hollandse teksten.
? £. 1.50 - 0.90. Kinderen geen toegang. *
»+*<»»»<•»*
y-, ' '55
...for that wonderful feefing of freshness
Greet the world with apen arms, any time, any place, when yoj know that Odorono Cream Deodorant protects you (and your
clothes too) against odor and perspiration every minute of the day.o*o
Distr.
Moises de Marchena & Sons
Burgerlijke stand
GEBOREN
— 15 aug: Gregory Antho
nia — Rodriguez; 16 augustus: Frensel
Trinidad — Lacroes; 16 aug: Marlon
Carolina — de Hooi; 16 ugustus:
Stella James
— Marks; 13 aug: Rer,
bert van der Veen
— Martel; 15 15 aug
Sandy Periso Bicentini GETROUWD
— 17 augustus: Carl Wor
rell en Corlice Marshall; Rcbert Llu
veres en Sylvia Mehilal; Hendrik Beau jon en Theodora Warmolts
GETROUWD
— 13 FUg: Cornelis Men
dez en RoseMarie van der Meulen
13 aug: Robin Sint Jago en Lilian
Heykoop; 14 aug: Ernest Meijer en
Edith Louisa
Verhoging invoerrecht
(Vervolg van pag. 1)
i » I J. • „ „
De inspecteur van Volksgezond
heid, dr T. van Strien, spreekt
de geslaagden toe. Vervolgens
overhandigde hij de zes gelukki
gen het diploma.
TOMPOES EN DE GADESLAGERS
4827. — NaSat juffrouw Doddel afscheid had genomen, stelde het groepje
zich opnieuw in beweging; achter de v~eemde snoten aan.
„Ze zijn, voor mijn geoefend oog, gemakkelijk te volgen", verklaarde
heer Bommel tevreden. „We kunnen de rikker niet missen."
„Geen wonder, heer Olivier", zei Joost. „Hier lopen wel drie sporen,
als u mij toestaat. En die zijn zelfs zonder lamp wel te zien."
„Onzin", sprak heer Ollie, „ik...." Toen zweeg hij en zijn fiere houding
verzakte plotseling.
„W-wat z-zeg je?" hernam hij moeilijk. „Drie sporen? B-bedoel je...."
„Ik bedoel", verklaarde de knecht, „dat er nu drie rakkers zijn, als
ik me zo mag uitdrukken."
„Drie?" riep heer Bommel uit. „Maar dat i5.... Houd die lamp dan
ook wat hoger, Joost! Op zo'n manier lopen we in de val! Ik bedoel, wat zullen we au doen?"
„Ik zou die lamp weg doen", zei Tom Poes, dip achteraan liep. „We
lopen veel te erg in de gaten."
„Maar dan zitten we in het donker!" riep heer Ollie met dunne stem. Nauwelijks had hij dit gezegd oX een: felle lichtstraal schoot van de
voet van de heuvel omhoog en omspoelde hem met een koud, blauw licht. De uitwsrking was verrassend. De speurder en zijn bediende verstarden
midden in een beweging en vielen om zonder nog een kreet te uiten.
ERIC DE NOORMAN - HET WOLVENJONG
9")—63. — „Het is werkelijk het enige wat er opzit, Svein", zegt Eric,
als hij het verbouwereerde gezicht van de Sakser ziet. „Skipti kent ons
en h . f"it, dat wij vrijwillig naar hem toekomen, moet hem overtuigen,
dat we de waarheid spreken. En als ik hem dan steun van mijn veertig goed geoefende krijgers beloof, moet heer Skapti wel een uiterst dom
iemand zijn, als hij dan niet van twee kwaden dï minste k005...." Svein
gromt iets onverstaanbaars, terwijl Eric zich tot de prijze aanvoerder
van i!e kustbevolking wendt. „Kunt gü er voor zorgen, dat zoveel mo
gelijk mannen m t alle wapens, die zij hebben, hierheen komen? We
7u: tan iedere min moeten inzetten, want dat stel zeerovers is eenl
kwalijke te?enstr.nder...." De oude knikt en even later verdwijnt een paar
mannen in het kreupelhout.... „Geef mij twee man mee, die de streek op
hun duimpje kennen", vervolgt Eric dan, „ik wil ee'st er achter zien te i komen, waar die piratenbende op het ogenblik ongeveer uithangt.... want
men kan een t genstander pas bestrijden, als men weet, wat hij uitvoert...." En zo vertrekken Eric, Svein met twij zwijgzame boeren in de richting j
van de rivier.... Langs allerlei kleine slu'.ppaadjes dcor het woud voeren '
hun gidsen hen v00rt.... tot tegen de ochtend de voo ste opeens de pas
inhoudt.... „Die rode g10ed.... daar...." stamelt de man. „Dat is in de
richting van Skapti's burchl..." De mannen wisselen een snelle blik
en versnellen hun pas.... en als ze vanaf een helling Skapti's burcht in
het oog krijgen, wordt Erics heimelijke vrees bewaarheid..,. De burcht
brandt.,.. De piraten zijn hen voor geweest....
Meer om kennis dan om titel
De Tijd'De Maasbode heeft eev interview gepubliceerd met de eerste An
tilliaan die in Nederland slaagde aan het PTT-instituut te Wassenaar.
T\ezer dagen is de 24 jarige Robert
*■' Simon Arends naar Curagao
vertrokken. Hij heeft hier drie
ënhalf jaar gestudeerd voor een
functie, die in zijn land niet bestaat. Dat lijkt merkwaardiger dan het Is: het gaat de heer Arends meer om de kennis dan om de titel. De studie die hij, als eerste Antilliaan, hier heeft
gedaan heeft hem het diploma ad
junct-referendaris bij de PTT opge
leverd. De organisatie van de PTT
op ds Antillen is geheel verschillend van hier. De telefoon- en de post
diensten werken geheel zelfstandig
naast elkaar en hebben alleen ge

meen dat ze beide ressorteren onder het ministerie van Verkeer en Vervoer. De heer Arends is voor hij zr n PTT studie hier begon korte tijd
werkzaam geweest bij de posterijen.
Toen werd hij uitgezonden omdat het van groot belang werd geacht dat
toekomstige hoge functionarissen een gedegen opleiding zouden krijgen na de middelbare school. Men stelt er
grote prijs op in de Antillen de post diensten door eigen mensen te laten beheren; het is het enige bedrijf
waar uitsluitend Antillianen werk
zaam zijn.
Die opleiding tot adjunct-referen
daris wordt gegeven op het oplei

dingsinstituut Voorlinden in Wasse

naar. Zij is bijzonder veelomvat
tend, zegt de heer Arends op de
valreep. „Behalve aan de postale
aspecten en aan het onderwerp telefonie
— dat ik kon laten schieten
— wordt er ook veel gedaan aan de algemene vorming". Daar werd bij
voorbeeld gesproken over filosofie.
„Westerse filosofie", zegt de heer
Arends met een glimlah. „maar des
ondanks toch wel leuk." Dan was er personeelsbeleid („op de Antillen is
geen personeelsgebrek bij de- poste
rijen,") automatisering, statistiek,
bedrijfsadministratie en nog vele andere vakken. Evenals de andere cur
sisten heeft de heer Arends ook
praktijk gedaan. Daarvoor moest
hij in Den Haag loketdienst verrichten. In enkele gevallen leidde dat tot moeilijkheden, namelijk wanneer
er mensen kwamen die dialect spraken, wat de Antilliaan niet kon verstaan. Wellicht is hem toen het nut
gebleken van een wereldtaal, over
welk onderwerp hij heeft gesproken op een van de verplichte lezingen die hij op het instituut heeft gehouden.
Achter dat loket is hem ook gebleken dat het je aanvankelijk als loketbe
diende niet gemakkelijk valt rustig te blrven wanneer de rij wachtenden
alsmaar groeit en de mensen onge
duldiger worden. „Maar je leert je al gauw beheersen," zegt hij. „De mensen beseffen te weinig dat je met je éigen geld werkt. Wanneer er 's
avonds een tekort is moet je het in de regel zelf bijpassen. Het is een
paar keer gebeurd, maar gelukkig
was het een kwestie van centen."
Het is de heer Arends nog niet
bekend wat hij precies gaat doen bij de posterijen op Curagao. „Het ziet
er wel naar uit dat ik op mijn beurt'
nu ook cursussen moet gaan geven
ter opleiding van middenkader. Daar

toe heb ik hiér een cursus gevolgd
voor „cursusleider". Omdat de pos
terijen van de Antillen nauw contact hebben met de Nederlandse P.T.T. zal de heer Arends nog weieens in
ambtelijke contact komen met zijn
oud mede-studenten. „Dat zou wel
prettig zijn. Wanneer je elkaar persoonlijk kent gaat het allemaal wat gemakkelijker." Anderzijds hebben
alle Nederlandse collega-studenten
van het instituut gezegd eens op Cu ragao te zullen komen kijken. Mis
schien lukt het er een een keertje een dienstreis te „versieren". Hij zal van harte welkom zijn bij Robert Arendt.
Tot zover het Nederlandse katho
lieke avondblad De Tijd/De Maas
bode.
Saoedi-Arabië
koopt slaven vrij
DJEDDAH (AFPï
— De regering
van Saoedië-Arabië heeft alle slaven in het centrale deel van het land
van hun ,meesters" vrijgekocht, al
dus blijkt uit een vrijdag door het ministerie van voorlichting uitgegeven communiqué.
De gemiddelde koopwaarde be
droeg ruim 12.000 gld. Slaven voor
wie de eigenaren geen schatting hebben aangevraagd worden als vrij beschouwd, zonder dat voor hen een
vergoeding wordt uitgekeerd. Voor
1682 nersonen werd wel om een
schatting verzocht.
23 doden bij
busongeluk Chili SANTIAGO (RTR)
— 23 mensen
zijn om het leven gekomen en 15
zwaar gewond toen een bus maan
dag op rond 200 km ten zuiden van
Santiago in Chili in de rivier de
Cachapoal stortte.
Jagan ontkent invoer agenten
GEORGETOWN (RTR)
— Premier
dr Cheddi Jagan heeft beweringen
van de oppositie ontkend als zou
hij honderden communistische agenten importeren en als zou de Pro
gressieve Volkpartij grote sommen
gelds uit Cuba en Rusland hebben
ontvangen. Hij zei dat de weinige
personen uit Cuba of de landen van het oostelijke blok die Brits-Guyana bezochten zulks deden op grond van wettige zakentransacties of ook wel in het kader van hulpverlening door de VN.
Dr Jagan beantwoordde hiermee verklaringen die onlangs in Canada en de Verenigde Staten zijn afge
legd door de oppositieleiders Peter dAguiar, lid van de Kamer, en Anne Jardim, lid van de Senaat.
—'I——l^————lllÉl
ii ■uw» 88HM*MMmEgana»gwtgwar--*«Bgr—Bufcui»» jfllkBlijf k0e1...,00k in de warmste tijd... Natuurlijk, (s|b 5| P met airconditioning in Uw huis.
* Afc^"*
v
(
y ,« r r i;t ;
\,.
.. j».:£ til
Heerlijk koel en verfrissend
35% KORTING
HANDGEBORDUURDE
TAFELKLEDEN
35% korting
Oavid Karter s Windmilt
Heerenstraat
Prachtige sortering \
BABY KLEDING
; zoals * baby pakjes <
* hempjes
* dooppakjes
Te veel om op te noemen!
CASA LEON
Breedestraat 65 (O) 5
Drink "TOPS" gu|
Het SODAWATER dat Uw favoriete |j|pl|
whisky beter doet JpHl
smaken. £ k
Ook heerlijk als
tafelwater!
Voor bestellingen j|mm
'
Bel. 11616.
JULIANA
LIMONADE FABRIEK
Penstraat 62
f| rrtÊU'' r'-Irf i!Ü f'C TEES»! fi
- ree»'! ÏC'reeM» ft rree»iJ tr-ree»»» Dr* r «f o'S r'. r fë»;! uagi
„Hl-SPOT"
« ORANGE
# STBAWBEBRY & FRUIT-PUNCH
S£. PINEAPPLE
Ph olie 11414-11434 MUIS
TE HUUR GEVRAAGD
per 1 september.
Huurprijs tot f. 150.—
per maand.
"Xs .
—— 'Vv>.* >
Aanbiedingen:
Caracasbaaiweg 867, tel. 36326 j
IAST VAN A \ \l BEIEN? Als U last hebt -v iu jeukende, bloe
dende aambeien, in- of uitwendig,
wacht dan geen dag langer maar gebruikt Cbinaroi 'ï a een kwartier
gaat Chinaroid n» . ambeien te lijf
l en wel op 3 man wet •
le. Verzacht he\ ~c jeukende pijn.
2e. Zorgt het, dat gevoelige en
opgezette aambeien verschrompelen. 'e. Geneest het irritatie van de
embranen.
Uw geld terug als Chinaroid U niet
helpt. Vraagt Uw botica vandaag nog .aar Chinaroid.
Terug naar School!!! Maak zelf de schoolkleding.
Pas ontvangen
DAN RIVER STOFFEN
IJzersterk. Het neusje van de zalm.
Ackerman N.V.
Breedeviraat (O) Madurostraat (P)
! TE HUUR PER 1 OKTOBER
Flat
voor 1 of 2 personen
op Welgelegen.
Huurprijs f. 80.- per maand.
Brieven onder nr. 20
bureau van dit blad. !
i:r nuNiAiPfiffËk GOLD SEAL. lM ƒ / MiiSi in alle v mfmt §SjÊ&%l
MATEN

GEREDUCEERDE PRIJZEN m
. . V WF
DE JONGH'S SPORTHUIS
Breedestraat (O) - Suffisantweg (R.C.)
C T. C.
f
fY\
VOOR BOUWMATERIALEN
\
VOOR hardware
VOOR MEUBILAIR
VOOR MOTOROLA
— en .. I/ W NATIONAL TELEVISIE
p r . ,• l VOOR GRUNDIG RADIO'S Een fantastische
KLEURENCOMPOSITIE
VOOR VOIGTLANDER CAMERAS
biedt U de nieuwe SHERWIN WILLIAMS KLEURENKortom
HARMONIEGIDS.
""
U slaagt rW^)f/3tr
Trek er een rustig uurtje voor uit en zie / f ly^v *•*
die prachtige PASTELTINTEN. VOOr g Ij ƒ JJ^
Verdiep U in de mogelijkheden om Uw
huis voor weinig geld een nieuw aanzien
te geven. « DE BOUW EN INRICHTING VAN
UW HUIS
GRATIS
GOED en VOORDELIG!! I
ontvangt U de 44 pag. dikke HOME• Desgewenst op gemakkelijke betalings. voorwaarden dij:
DECORATOR met handige da it-yourself
tips. v
f SHERWIN-WILLIAMS
PUNDA — Heerenstraat/Handelskade
W-— "y OTRABANDA
— Roodeweg-Hamelbergweg \\ / I I I SCHARLOO — Werfstraat V ■ Vi SALINJA
OM GOEDE STRIJKIJZERS, PHILIPS OF WELK j*
ANDER MERK; UW NAAM |
punda LH BONMNZM otbmbmda |
AAN HL ONZE AFNEMERS VAN HEIKEN BIEB.
Door de Inspecteur der Belastingen werd op 19 Augustus
1963, volkomen onverwacht, een ZEER DRASTISCHE VERHOGING van het invoerrecht op bier bekendgemaakt.
Vooruitlopend op de goedkeuring door de Staten van de
Nederlandse Antillen werd dit invoerrecht met ingang van 19 Augustus 1963 verhoogd met API. 3.02 per doos van
24/28 ctl. flessen!!!
Het is ons: helaas onmogelijk om deze verhoging voor onze rekening te nemen en de maatregel noopt ons dan ook, zéér tot onze spijt, U mede te delen, dat wij met ingang van
heden onze verkoopprijs aan de tussenhandel moeten ver
hogen tot 14,50 per doos van 24/18 ctl. flessen.
Wij vertrouwen, dat wij U van dienst zullen mogen blijven niet de levering van het befaamde Nederlandse HEINEKEN BIER.
MENSING & CO. N.V. i_
Vóór het eten een borrel
RON SAN PABLO
Heerlijk en gezond
4 AMIGQE Dl CÜRACAÓ aceows 20 saeotsa wes
Kardinaalscollege 100leden?
Rome gonstvangeruchten
over nabij consistorie
(Van onze correspondent Jan Dijkgraaf)
ROME. — Het plotseling overlijden van kardinaal
Valeri heeft — hoe kon hst anders? — opnieuw
voedsel gegeven aan de geruchten, dat nog voor de
hervatting van het Concilie een consistorie zou wor
den gehouden ter benoeming van een aantal nieuwe
kardinalen. Als tijdstip noemt men de eerste helft van s ptembar, hetgeen betekent, dat de aankondiging van
de namen spoedig te verwachten zou zijn. Het zou zinloos zijn op deze geruchten nader in te gaan, ware het niet, dat steeds hardnekkiger het verhaal gaat, dat de pius —
eveneens nog voor de hervatting van het Concilie — een
bijzondere en meer uitgebreide vorm zou willen gever. »»n de nog door Pius Xïl 'n het leven <1 phls-
lijke commissie voor Latijns-Amerika, C.A.1., die de
„Romeinse centrale" is van de LatijnsameriKaanse bis
schoppen-confsrentie, de C.E.L.A.M. De genoemde com
missie heeft als voorzitter kardinaal Confalonieri en als secretaris (ie buitengewoon fleskuiiuige infrr Anio«
Samnre. subsituut van het staatssecretariaat en aa t
bisschop. Welnu, wij hebben het al eerder bericht: paus Pauius zou van die commissie, de C.A.1., een volledige
nieuwe Romeinse congregatie willen maken, die zich
uitsluitend en alleen bezig zal houden met het onoverzienbare problrem van de kerk in Latijns-Amerika, ee;
probleem, dat al Pius XII intens b„zighi:ld en dat voo
paus Joannes tot op zijn sterfbed een ontelbare maler, genoemde zeer zware zorg was. Dit besluit zou kunner meeb engen — aldus verwacht men vooral in diploma
tieks kringen in Home — dat mgr Saniore zonder uit
stel tot kardinaal zou worden verhevfen en niet «?e uopr>r ste leiding van deze nieuwe gez;gsinsiantie belast, hetzij regelrecht als prefect, hetzij (als de paus persoonlijk
prefect wil zijn) als zg. assessor, dus als secretaris
Mondiaal centrum voor Zuid-Amerika
De nieuwe centrale en Romeinse
instantie zou volledig internatio
naal zijn. De leden zouden met
■name gekozen worden uit al die
landen waar sedert jaren met gro
te ijver en groeiende belangstelling
wordt gewerkt voor de ke k in het veelbesproken ontzaglijk werelddeal,
waar maar liefst eenderde van alle katholieken ter wereld in onvoorstelbare geestelijke en zedelijke nood
verkeert. De volgende landen zou
den in die nieuwe organisatie wor
den vertegenwoordigd: de V.S., België, Nederland, Frankrijk, West
Duitsland, Spanje en Portugal en
voorts uiteraard alle naties van
Lstijns-Amerika. En men meent te
mogen verwachten, dat de paus
voor het eerst in de geschiedenis ook een aantal Zuiden Middenameri
kaanse deskundige leken zou willen benoemen óm als adviseurs en ex
perts te worden ingeschakeld en met bijzondere opdrachten te worden
belast. Op deze wijze zou de
C.E.L.A.M., de Latijnsamerikaan.se
bisschoppenconferentie, een soort,
mondiaal centrum krijgen in de
Eeuwige Stad en zouden de diverse
activiteiten ten behoeve van de
noodlijdende kerk in genoemd we
relddeel kunnen worden „gebun
deld" en gecoördinttrd, waardoor
veel geld en energie gespaard zou
den worden en een directe en hoogst efficiënte actie mogelijk worden ge
maakt.
Consistoriesfeer
Er is dus — logisch
— weer een
typische consistoriesfeer in Rome.
En als men het Annuario Pontificio het pauselijk jaarboek, met enige
aandacht doorbladert, dan wordt de
verwasj'iting, dat de nieuwe paus
het „plenum" van het H. College
tot honderd zou opvoeren, maar al
te waarschijnlijk. Er zijn zeer vela
al of niet „traditionele" kardinaalsposten vacant. We beperken ons tot
Europa en noemen dan meteen Mi
laan, Florence, Berlijn, Westminster
en lerland. Maar tegelijkertijd blijven de geruchten (altijd geruchten
in Rome en zeker na de kroning van een nieuwe paus), dat paus Paulus
VI hst voornemen zou hebben om
verscheidene residerende niet-Ita
liaanse kardinalen-aartsbisschop tot
curiekardinaal te benoemen, ondsr
wie dan wel als eerste de primaat
van België en de aartsbisschop van
Utrecht.
Tijdens zijn langdurige werkzaam
heid aan de Romeinse Curie, waai
hij ten slotte tot de hoogste post
opklom, nl. pro-staatssecretaris, heeft de nieuwe paus overvloedig gelegenheid gehad om vast te stellen, ho;
nadelig het is, dat de leidende functies binnen de Romeinse Curie, de
„centrale van de kerk", vrijwel zonder uitzondering worden bekleec
door prelaten, die of nooit of slechte kort in de werkelijke keiharde ziel
zorg' liebben gewerkt. En juist hier
in zou hij de zaken grondig en re
volutionair willen veranderen, waarbij zijn ervaringen als aartsbisschop
van een formidabel en „moeilijk"
bisdom als Milaan en als concilie
vader wel degelijk de doorslagge
vende rol spelen.
„Internationalist”
Ten slotte moet men goed voor
ogen houden, dat de nieuwe paus
in elk opzicht een „internationa
list" is. Een paus, die kort voor
zijn uitverkiezing zowel Afrika als
Zuid-Amerika bereisde en naar zijn
eigen woorden „diep geschokt" van
die tochten terugkwam
— hetgeer
beteként, dat hij alles wat hij toer
gezien, gehoord en beleefd heeft
tot richtsnoer zal maken voor zijr
pontificaat, tot leidraad van zijn bestuur en tot hoofdthema van zijn
beleid.
En in dit verband is het van
belang erop te wijzen, dat hij naas'
deze zuiver pastorcle zorgen ooi
wel degelijk de wereldpolitiek in
zijn hoge ambt zal betrekken. Zijn
privé-gesprek met president Kennedy duurde maar liefst veertig mi
nuten, precies het dubbele van he':
„protocollair normale". De audiënti' van Oe ThanO, secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, duurde eer vol uur.
Koers voortzetten
Men zegt en gelooft algemeen, dal
hij de „koers" van zijn onmiddel
lijke voorganger zal voortzetten: hel „verzoenen" van paus Joannes
Maar men doet er wel goed aan met
te bedenken, dat papa Montini een
welhaast volkomen tegendeel is van zijn voorganger. Hij zal veeleer de
voorzichtig, tienmaal overwogen „politiek" volgen van papa Pacelli. Er
zal — met andere woorden
— niet
veel vertoond worden van dat im
pulsieve, spontane, persoonlijke, bij
na-explosieve, dat paus Joannes
kenmerkte.
En om die reden heeft het sterk
Ie aandacht getrokken, dat de vice
hoofdredacteur van de Osservatore
Romano, prof. Allessand'rini, die
bijna twintig" jaar lang een van de
vertrouwelingen en medewerkers is
geweest van de toenmalige mgr Montini, in de afgelopen dagen de toe
stand van de kerk in Hongarije en
Polen aan een scherp kritisch on
derzoek heeft onderworpen en be
paalde verklaringen en officiële
uitingen van regeringsleiders en communistische topfigu'ren in genoem
de landen heeft weerlegd of zelfs
als verdraaiing van de waarheid
beeft aangeklaagd. Dit kan en zal
alleen maar verhelderend werken,
omdat immers tegelijkertijd de on
derhandelingen tussen de H. Stoel
en die regeringen hervat zijn.
Duidelijke stijl
Hierin kan men al een eerste te
ken zien van de „stijl" van Pauius
VI: wel onderhandelen en in geen
geval de deur dicht slaan, maar we 1
de zaken duidelijk stellen en elke
mogelijkheid van propagandistisch
uitbuiten van bepaalde gebaren,
woorden er. bedoelingen al tevoren
uitsluiten.
Inderdaad lijkt alles er in deze
eerste weken van het nieuwe pon
tificaat op te wijzen, dat de „lijn
Roncalli" zal worden voortgezet,
maar dan op de manier-Montini.
En die „manier" zou wpl epns grote
verrassingen kunnen opleveren...
Kraan verdwijnt in Westerschelde
TERNEUZEN (ANP)
— Een stoom

kraan met een gewicht van 150 ton
en twee loaders. eigendommen van
de N.V. Aug. de Mefer Zn's Expeditieen Agentuur-bedrijf te Terneuzen.
zi.in maandagmorgen vroeg in het
water van de Westerschelde verdwe nen. Vijf personeelsleden konden
juist op tijd op de sleepboot Jean
Claude Gerling overspringen.
Een ponton met het materieel werd
naar een vrachtschip gesleept, dat
op de rede van Terneuzen ligt om
kunstmest in lichters over te slaan.
Door de stormachtige wind kwam er steeds meer water aan boord van de ponton. Op een gegeven ogenblik
helde deze zo sterk naar de voorzijde over, dat loskraan en loaders van
het dek gleden en in de diepte ver

dwenen. Op de plaats van het ongeval is de Westerschelde twintig a
dertig meter diep.
Nieuw kiesstelsel voor Oostenrijk
WENEN (APA)
— Socialistische af
gevaardigden in het Oostenrijkse
parlement hebben een ontwerp voor een nieuwe kieswetgeving ingediend
dat in het aansttaande najaar be
handeld zal worden. Ook de katholieke Oostenrijkse Volkspartij zal
een ontwerp voor een nieuwe regeling indienen. Het socialisttische
voorstel voorziet in vergroting van
het aantal afgevaardigden dn de Nationale Vergadering van de huidige
165 tot 180 maar vermindering van
het aanttal kiesdistricten, dat thans
25 bedraagt, tot negen. De socialisten' willen verder invoering van eenvijf-procents-clausule, zoals in WestDuitsDland, om het ontsttaan van
splinterpartijen tegen te gaan. Vol
gens die clausule met een partij om in het parlement vertegenwoordigd te worden minstens vijf procent van het aanttal uitgebrachte stemmen
behalen.
— President Tubman van Liberia heeft meegedeeld dat Liberia het Moskou
verdrag over gedeeltelijke beëindiging van kernproeven zal tekenen. (AFP)
Landloper schuldig
Na de ontdekking van de moord werd
een landloper aangehouden, die kort voor
de moord in de buurt van de spoorweg
halte was gezien. Deze verdachte had een
alibi. Een tweede getuige zei d* hamer te
herkennen als die van het echtpaar Kroon, alsmede hun gasten van die nacht, te weten Klunder, Teunissen en een zekere Vermeer,
ontkenden het huis verlaten te hebben,
moesten allen na het mislukte vooronderzoek vrijgelaten worden. De politie en de justitie
stonden voor een raadsel en gaven de toen
befaamde rechercheur De Jong, die tot dan
toe nimmer had gefaald, opdracht deze
moord te ontraadselen. Het'echtpaar K oon
kreeg hij zover, dat zij vertelden, dat Te
nissen en Klunder gedurende enige tijd het
huis hadden verlaten tijdens het feest. Hij
deed dit door hen veertig dagen vast te
houden, hen te dreigen hen te laten ver
volgen voor andere niet-zuivere zaakjes
(abrrtus) en door hen te bewegen toe te
geven, dat Klunder en Teunissen die nacht
de woning geruime tijd hadden verlaten.
Volgens hem kon hst echtpaar niet anders
'vel'klaren, omdat door toedoen van vele
andere getuigen de zaak al helemaal rond
was.
Dronken gevoerd
Ten tweede ging rechercheur De Jong
aan het werk met Klunder en Teunissen.
Hij kon hen niet vastzetten, omdat er geen
enkele aanwijzing voor hun schuld was. Hij liet een advertentie plaatsen in een blad,
waarin sollicitanten werden opgeroepen voor een baan in Cuba. Belangstellenden konden
zich op een bepaald adres opgeven. Zouden
beiden reageren, dan kon De Jong ze in
hechtenis zetten, verdacht als ze dan zou
den worden van een poging om te vluchten.
Door handlangers van de rechercheur wer
den de kranten in handen van beide werklieden gespeeld, die niets voor Cuba voel
den, maar dronken gevoerd door de hand
langers een sollicitatiebriefje schreven. Toen
dat binnen was, werden zij gearresteerd.
De Jong, die de zaak zo handig had ge
construeerd, dat er een bewijs voor de
moord was gecreëerd, zorgde ervoor zelf
aanwezig te zijn tijdens het verhoor door
de Techter-commissaris, een ongebruikelijke
en in hoge mate ongewenste procedure.
Dit alles bleek bij de revisie door het
Amsterdamse hof. De aanvankelijk ge
loofde getuige kwam toen pas met de mededeling, dat hij de hamer helemaal niet
herkend had als die van het echtpaar Kroon. Hij had dit aanvankelijk bewee d om in
druk te maken op de politie en later vol
gehouden, omdat hij het interessant vond
zo'n belangrijke getuige te zijn. Vervol
gens kwam de kost juffrouw van Klun
der terug op haar eerder afgelegde ver
klaring, dat zij weliswaar een rode vlek
had verwijderd uit de pantalon van Klun
der, maar dat üij slechts onder druk van
de reeherche had verteld, dat het een bloedvlek was. Volgens haar was het helemaal
geen bloed geweest.
Kink in de kabel
Even was er nog een kink in de k.:bel
gekomen. Na het veroordelend» vonnis was het echtpaar Kroon naar de officier van
justitie gegaan om deze te vertellen, dat
zü meineed hadden gepleegd door een valse
Aan de cab tretiers ging deze dwaling van de justitie niet ongemerkt voorbij.. In d<
jaren '30 bestond er een beroemd lied
met als tekst:
Ik heb vier jaar onschuldig gezeten,
gescheiden van vrouw en van kind.
Maar thans zal de wereld het weten, de rechtspraak was vier jaren blind.
verklaring af te leggen. Hun geweten was
begonnen te spreken. Toen De Jong hier
van hoorde, nam hij andermaal het echt
paar onder handen, dreigde hen opnieuw
met allerlei vervolgingen en kreeg ze zo
ver, dat zij op hun verklaring aan de offi
cier terugkwamen.
Dit allc-s kwam bij de revisie aan het
licht. Het parlement werd wakker en stelde vragen aan de minister van Justitie. Men
eiste reorganisatie van het gehele opspo
ringsapparaat. Koe was het mogelijk, dat
een rechercheur onder ede kon verklaren
geen dwangmiddelen te hebben toegepast,
terwijl hij zich juist hieraan in ernstige
mate had schuldig gemaakt? Zover is het
niet gekomen, maar wel werden Klunder en
Teunissen vrij %esproken, na vier jaar in
de gevangenis te hebben doorgebracht en
zonder ook maa eenmaal gehoor te heb
ben gsvonden bij de justitiële autoriteiten,
bij wie zij aldoor op hun onschuld hadden
gewezen. Zo begon men veertig jaar gele
den een zwarte bladzijde te schrijven in
het. boek der Ne'derlar. "><• justitie, die
faalde omdat een eerzuc ti ' > rechercheu 1
zijn reputatie bevestigr! wilde zisn, zoals
wordt opgemerkt door Hermann Mostar. de auteur van de Prisma-pocket „Beroemde
gevallen van gerechtelijke dwaling", waar
in deze blindheid van de Nederlandse jus
titie naast vele andere gevallen staat ver
meld.
Veertig jaar geleden was de justitie blind
Veroordeling op grond
van valse getuigenissen
(Vaa onze correspondent)
Op 3 augustus was het veertig jaar geleden,
ilat in de nacht de chef van de later opge
'en spoo.weghalie Giessen-Nieuwkerk, Jacob le Jong werd vermoord, kennelijk een roofnoord, want uit het kantoortje was tevens
>en bedrag van enkele guldens verdwenen,
n diezelfde nacht vierden de twee spoor
vegwerkers Klunder en Teunissen een feestje 'en huize van het niet al te goed aange
schreven staand echtpiar Kroon, dat drie
'cwartier gaans van de halte verwijderd
voonde. De moord was gepleegd met een
'ïamer, die zou toebehoren aan de heer
Croon. Verklaringen van de heer Kroon,
ie achteraf onwaar bleken te zijn, leidden
dat Klunder en Teunissen na een
'ange 'm? in 1925 werden ver
oordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf,
eri vonnis, dat later door de Haagse rechtbank alsmede door de Hoge Raad wei'd
bevestigd.
Hiermee begon een gerechtelijke dwaling,
"aarvan de hoogste gerechtelijke instanties
zich aanvankelijk niet bewust waren en die
mnoemelijk veel leed heeft gebracht in de
levens van de veroordeelden en hun families. ~!erst vier jaar na het definitieve vonnis
verd deze zaak opnieuw in behandeling
Eenomen door het Amsterdamse gerechts
hof. Daaraan vooraf was een ononderbro
ken actie gevoerd door de journalist Geu
"leker in het dagblad „Het Volk", de enige
■aan in Nederland, die overtuigd was van
ie onschuld van de beide veroordeelden.
Hij begon zijn actie onder hoongelach, maa'r 'llengs begonnen zijn argumenteringen te
overtuigen, zodat tot revisie van de zaak
werd besloten. Toen bleek, dat de „Kroon
getuigen" de waarheid door meineed geweld
hadden aangedaan en dat door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse
rechercheur tijdens het onderzoek dw»ng
foefjes waren toegepast. Deze rechercheur
werd geschorst in de uitoefening van zijn
functie.
Van JOEPJE
en JAAPJE
Er waren eens twee jongens,
die het samen goed konden vin
den. Er was maar één ding waar
?.e altijd om kibbelden. En dat
was de vraag: wie was nu de
grootste van de twee? Jullie zijn
even groot, zeiden hun vaders en moeders telkens.
Maar daar waren Joepje en
Jaapje, zo heetten die twee jon
gens, niet mee tevreden. Ze wil
den allebei het grootst zijn. En
dat was, zoals je begrijpen kunt, een beetje moeilijk. Om groot te worden aten ze allebei iedere morgen een stevig bord pap en iedere middag een flinke portie groenten. Ze aten 's avonds wel zes boter
hammen. Maar omdat ze evenveel aten, groeiden ze ook tegelijk op. En als ze gingen staan, dan
kwamen hun kruintjes nog steeds precies even hoog.
Op een dag kreeg Joepje een
idee. Hij wist dat er in het bos een reus woonde. Die reus had een
tuin vol reuzenkruidjes en als je
daar van at, dan werd je zelf ook
een reus. Dat is iets voor mij,
dacht Joepje, en hij stapte dadelijk naar het bos. Maar Jaapje
zag hem juist de hoek van de bosweg omgaan en wat dacht de slimmerik? Die Joep gaat vast en zeker reuzenkruidjes eten bij de
reus. Maar wacht, dat kan ik ook.
Lang een ander weggetje hol
de ook Jaapje het bos in. Hij liep veel harder dan Joepje en hij had dan ook juist een bosje reuzen
kruid ingeslikt, toen hij Joepje
aan zag komen. Vlug kroop hij
weg achter een reuzenstruik en
viel in slaap. Want dat gebeurt
altijd, als je van reuzenkruid ge
geten hebt.
Niet lang daarna kroop Joepje
achter een andere struik en zo
sliepen ze allebei. Kijk eens aan,
zei de reus, die hun daar zo zag
liggen. Ik heb twee reuzen erbij gekregen. Dat is gezellig. Hallc
jongelui, welkom in het bos.
Joepje en Jaapje werden wakker
van zijn harde basstem. Ze schar
relden slaperig overeind en keken verwonderd in het rond, toen ze
op hun benen stonden, want ze
kwamen met hun hoofden aan de toppen van dc bomen en dat was natuurlijk iets, waar je eventjes
aan wennen moest.
Jij ook, was het eerste wat reus
Joep tegen Jaap zei. Precies, zei reus Jaap. Ik wil
wedden dat ik het meest van het reuzenkruid gegeten heb en nu zal ik dus wel de grootste zijn van
ons twee.
Phoe, riep reus Joep. Verbeeld
je maar niks. Ik ben het grootst.
Niet kibbelen vriendjes, zei de
oude reus, ga maar eens met je
ruggen tegen elkaar staan, dan
zal ik wel eens meten.
Reus Joep en reus Jaap keer
den zich om en de oude reus be
gon hun kruinen te meten. Pre
cies even groot, zei hij even later. Nou, je ziet dat er dus niks te
kibbelen valt. Laten we gezellig
een pijpje roken.
Ze gingen met hun drieën op de
reuzenbank zitten, die voor het
huis van de oude reus stond. Reus Joep en reus Jaap trokken wel een vies gezicht, toen ze voor het
eerst aan een echte pijp trokken. Maar ze zetten dapper door, want nu ze eenmaal reus geworden waren, wilden ze zich ernaar gedragen ook.
Ze hadden het werkelijk ooi
heel plezierig zo met hun drietjes. En het zou ook heel plezierig ge
bleven zijn, als reus Jaap en reus Joep niet allebei dezelfde gedachte hadden gehad: Was ik toch maar groter dan hij, dachten ze ieder.
Al was het dan ook maar de lengte van een duim. Maar groter wil ik zijn.
De oude reus wist van al die
gedachten niets af. Hij liet reus
Jaap en reus Joep in zijn huis lo
geren. En daar waren ze erg blij om, want waar moesten ze anders naar toe? Er was geen huis, waar ze nog in pasten. Om over een
bed nog maar niet te spreken.
Maar in de nacht sloop reus Joep
stilletjes de deur uit en ging vlug wat reuzenkruid plukken in de
tuin. Hij slikte het op en kroop
weer in bed, waar hij in zijn slaap wel tien centimeter groeide. Maar ook reus Jaap werd na een poosje wakker. Hij glipte uit bed,
ging naar buiten, at wat van het reuzenkruid, precies genoeg om
ook tien centimeter te groeien. En de volgende morgen zeiden ze te
gen elkaar: nu ben ik toch wer
kelijk de grootste van ons tweeën. De oude reus moest er weer aan te pas komen.
Ho, zei hij, jullie zijn vannacht
allebei precies even hoog. En reus kaar, ik zal meten. Hij moest op zijn tenen gaan staan, om bij hun kruintjes te kunnen. Ze waren
alebei precies ev enhoog. En reus Joep en reus Jaap keken elkaar
helemaal niet vriendelijk aan.
ledere nacht slopen ze uit bed en
aten ze zoveel reuzenkruid als ze
maar verdragen konden. Al gauw waren ze dan ook groter dan de
hoogste boom uit het bos. De ou
de reus moest op een trapje gaan staan om hun kruinen te meten,
ils ze met de ruggen tegen elkaar stonden. En na een week of wat, kon hij er zelfs niet meer bij.
Joep en reus Jaap waren
werkelijk verschrikkelijk groot geworden.
Op een nacht slopen ze toevallig
naar buiten. Ze hadden er geen
reg in, dat de volle maan juist
door de lucht dreef. Precies boven de tuin met reuzenkruid. Boem,
daar botsten ze er met volle
vaart tegen aan. De maan werd
eerst helemaal wit en toen hele
maal rood van boosheid. Reuzen,
die zo hoog opbotsen, komen niet te pas, zei de maan. En hij ver
anderde reus Jaap en reus Joep in twee dwergjes.
Ze gingen samen wonen in een
paddestoel in het bos. Van het
reuzenkruid mochten ze nooit
meer eten, want zoiets is verboden voor dwergjes. In het begin waren ze heel erg verdrietig. Dat is onze straf, omdat we niet te
vreden waren, dachten ze. Ze
huilden een hele dag en een halve nacht. Toen dacht Jaapje: wat
heb ik toch een honger! Hij wipte de paddestoel uit en at bosbessen en eetbare worteltjes. Ik zal
maar veel eten, dacht hij nog snikkend van het huilen. Dan word
ik misschien wel groter dan Joepje. Maar ook dwerg Joepje kreeg honger. Hij ging ook bosbessen en worteltjes eten. Zoveel hij maar
lustte.
En wat denk je, dat ze de vol
gende dag het eerst deden? Ze
riepen tegen een bosmuis, die
juist voorbij kwam: Hela, kom
eens kijken wie het grootste is.
Toen keerden ze zich om en
gingen met hun rugjes tegen elkaar staan. Even groot riep de
muis. Maar je moet niet denken
dat hiermee aan hun geschiede
nis een einde kwam. Daaraan
kwam nooit een einde! Want
Joepje en Jaapje... die leerden
het nooit.
LEA SMULDERS
Staat van beleg Turkije verlengd
ANKARA (AFP)
— De Natoinale
Vergadering van Turkije heeft
maandag met grote meerderheid het regeringsbesluit goedgekeurd, waar
door de staat van beleg in dat land opnieuw met twee maanden wordt
verlengd.
stödoê et «aaass 5 BIMSBAÖ 20 mï
Onder leiding van de kunstenaar Henk Oostenbrink verfraaien
twintrg kinderen, afkomstig vit
tien verschillende centra voor
creatieve vrijetijdsbesteding van de Haagse jeügdactie, de muur
rond de speelplaats van de school aan de Hoefkade. Op elk van de
zestien muurvlakken komt een
schildering van 1.5 x 3 meter. De
kinderen schilderen op masonietplaten. Later worden de werk
stukken van een beschermende
vernislaag voorzien en tegen de
muur bevestigd.
Niet minder dan elf kindertjes heeft „Nellyde Duitse staande langhaar van de familie G. Nievwenburg in Uarlingen, op 26 juni ter wereld ge
bracht. De vader is „Boy" van cu- familie K. H. Baartmans uit Amsterdam.
Foto boven: Poseren met vader (links) en moeder is wel, leuk, in het begin,
maar je wordt er hondsmoe van, zo moe, dat na enige tijd het hele „bank
stel" (onder) volkomen „uvtgevloerd" is. Daar kan het gezelschap van een
aardig meisje niets aan veranderen ...
PaterVanLankveld terug van congresLos Cumbres
ORANJESTAD.
— Afgelopen weekeinde keerde piter M. W. van Lank
veld, pastoor van de Fatima-parochie op Dakota en geestelijk adviseur
van vele organisaties op Aruba, zeer voldaan uit Panama terug. In ge
zelschap van pater M. v.d. Maagdenberg uit Willemstad had hy deel
genomen aan een internationaal congres, dat begin augustus in Panama
werd gehouden over de Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (K.A.J.).
Pastoor Van Lankveld heeft goede hoop, dat naast Curacao, waar reeds
enkele kajotterbewegingen zijn, ook op Aruba spoedig een K.A.J. zal
kunnen worden opgericht.
ARUBA
Agenda
DINSDAG BIOSCOPEN
— Oranjestad: De Veer
8.30: King of kings — 14 jaar; Rialo
8.00: EI portero — AU ages; Canta
Cruz: Aurora 8.00: El globero — All
ages; San Nicolas: Principal 8.00: War
lord of Crete
— 18 jaar; Savaneta 8.00
Meisjes van de Mambo Bar — 18 jaar
NAVA houdt voorlichtirigs studie-avond
ORANJESTAD — De Nederlands
Antilliaanse Vereniging van Afgestudeerden (NAVA) organiseert donderdagavond in de Bolivariana een studievoorlichtingsavond. De gedepu
teerde dr Gustavo Oduber zal spre
ken over de toekomst van de afge
studeerden op Aruba.
Deze studie-voorlichting is hoofd
zakelijk bestemd om de jongelui, die van plan zijn, buiten of binnenlands, verder te gaan studeren, constructieve informatie te verschaffen betreffende de studie van hun keuze. Ge
legenheid wordt ook aan hen gebo
den, die nog niet zeker zijn welke
Studie zij van plan zijn te volgen. Alle inlichtingen zullen worifen gege
ven door afgestudeerden en wel op
het gebied van medicijnen, techniek, chemie, onderwijs, maatschappelijke
zorg, sport, verpleging, scheepsbouwkunde, gemeente administratie en
rechten. De leiding van deze avond is in handen van de NAVA voorzitter Ealph Halley.
Brand Balashi
BALASHI — Gistermorgen om
streeks half twaalf brak brand uit
in een opslagplaats van materiaal bij uitbreiding van het water- en energiebedrijf te Balashi toebehorende
aan de firma Westinghouse. Daar de verkeersweg nabij het vliegveld voor het verkeer is afgesloten rukte de
brandweer van het vliegveld met
twee spuiten en een tankwagen uit.
De brand werd met twee stralen geblust. De schade beperkte zich tot
dozen met isolatie materiaal.
Beursberichten
AMSTERDAM (ANP) — Ruime vraag
van het publiek alsmede wat aankooporders uit Zwits- rland hebben van
middag bijgedragen tot een vaste, tot
zeer vaste stemming voor dinter
nationale waarden onder leiding van
Unilevers. Cultures en scheepvaarten
lichj. verdeeld, staatsfondsen onver
anderd.
NEW YORK (RTR)
— Er waren giste
ren op de New Yorkse effectenbeurs
tekenen van een afnemende bedrijvigheid' in de 23 buitenlandse aandelen,
die thans in verband met de voorge
stelde renteegalisatiebelasting onder
soeciale bepalingen verhandeld wor
den. Bij slo waren voor deze fondsen
de koersen onveranderd tot meest
fractioneel naar boven of beneden veranderd. Laat op de dag kregen conso
liderende invloeden de overhand na
het augustusherstel zich aanvan
kelijk nog had voortgezet.
Wins.nemingen en andere verkopen,
die wel de meeste koersverbeteringen
kleiner deed worden, bereikten niet
meer dan dat bij slot de koersveran
deringen grotendeels fractiolneel jva
ren. Dc aanvankelijke aankopen weer
spiegelden o.m. de nog steeds bestaande hoop dat een spoorwegstaking
voorkomen zou kunnen worden. Na
afloop van de beurshandel deelden
zowel de New York Stock Exchange
als de American Exchange me
de dat er op de beurzen nog geen
verkoopopdrachten voor buitenlandse
aandelen voor rekening van buiten
landers waren gegeven. Het aantal
verhandelde fondsen bedroeg 1290,
waarvan 521 hoger. 505 lager en onveranderd. De aandelenomzet bedroeg 3.
650.000 stuks, de obligatieomzet 4.890.
000 dollar.
Spoedig KAJ op Aruba?
Het congres werd op initiatief
van pater Melancon, de internatio
nale vertegenwoordiger van de
KAJ-beweging in Middenen La
tijns-Amerika, gehouden in het se
minarie vsn ihet bisdom Panama,
te Los Cumbres. Van 5 tot 9 augustus kwamen 57 priesters uit tien
landen bijeen om de verschillende
problemen rondom de katholieke ar
beidersjeugd te bespreken. Er waren vertegenwoordigers uit Panama, Ne
derlandse Antillen, Mexico, Costa
Rica Guatemala, Santo Domingo,
Nicaragua Puerto Rico El Salvador
en Honduras.
Uitvoerig werd tijdens de ver
schillende bijeenkomsten gesproken
over de sociale en religieuze pro
blemen van de katholieke arbeiders
jeugd. Voorts over de mogelijkheden voor de KAJ en de algemene vorming van de jeugdige arbeiders tot strijdbare katholieken. De bijeenkomst
werd besloten met een liturgische
plechtigheid, waarbij de vertegen
woordigers van de verschillende
landen de geloften deden het werk
van de KAJ in hun land te stimu
leren. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de aartsbisschop van
Panama, de Nsdérlandse' pater La
zarist mgr Bekman, voorts de bis
schop van David (Panama) en een
bisschop uit Costa Rica.
Tot slot werd zaterdag per boot
een tocht door het Panamakanaal
gemaakt. Pastoor Van Lankveld bleef daarna nog een week in Panama.
Hij vertelde, dat de besprekingen,
welke in Los Cumbres hebben plaats gevonden, zeer vruchtbaar waren.
Er was gelegenheid genoeg om met
de verschillende vertegenwoordigers
van gedachten te wisselen over hun ervaring van het werk van de jeugdbeweging. Pastoor Van Lankveld
verklaarde goede hoop te hebben,
dat in navolging van Curagao, waar KAJ-bewegingen zijn te Santa Fa
milia, Santa Rosa en Santa Maria,
ook Aruba spoedig een eigen afde
ling zal hebben.
Ammoniak laden
BARCADERA.
— Door havenmees
ter J. Berkhout worden besprekingen gevoerd met verschillende dienst
hoofden en vertegenwoordigers van
de' chemische fabrieken, om maat
regelen te treffen bij het laden van
ammoniak, hetgeen voorlopig onge
veer om de drie weken zal plaats
vinden. Bij de eerste lading bestond
grote publieke belangstelling en vele personen bevonden zich op de kade.
Door de ACI en ACC werden alle
maatregelen getroffen, daar veilig
heidshalve het personeel bij het
laden betrokken van gasmaskers is
voorzien. Zou er echter een ongeluk
gebeuren, dan zou een ieder zonder gasmasker funeste gevolgen onder
vinden. Door middel van borden
wordt het publiek verzocht het ha
ven terrein niet te betreden wanneer landingen plaats vinden. Politie assisteert
ORANJESTAD
— Afgelopen week
end had de politie, naast verschillende verkeersongevallen, ook weer de handen vol met vechtpartijen en andere ongewone gebeurtenissen.
In Santa Cruz moest de politie op
treden bij een vechtpartij, waarbij
F. V. verklaarde door drie mannen te zijn aangevallen. Een van de daders B. L., die onder invloed verkeerde, werd aangehouden en ingesloten.
Nabij Shiribana gaf de politie op
dracht aan de bestuurder van auto
A 1253 om te stoppen. In plaats van aan dit verzoek te voldoen gaf de
chauffeur vol gas en verdween. Nabij Rooi Busal, werd hij door de politie, tot staan gebracht. De chauffeur A.
G. bleek niet in het bezit van een
rijbewijs.
Politie assistentie werd gevraagd te
Pos Chiquito, waar de heer des huizes alles kort en klein had geslagen. Hij werd naar de politiewacht te San Nicolas overgebracht.
Bij de politie in San Nicolas kwam
G. H. voor eerste hulp, hij had een stevige bloedneus en inwendige kneuzingen. Hij verklaarde door drie jongemannen, M. K., P. L. en A. M. mishandeld te zijn. De politie hield de knapen aan en de zaak werd naar de recherche verwezen.
De dame J. R. deed bij de politie
in San Nicolas aangifte van diefstal van een groot geldsbedrag uit haar
hotelkamer. De recherche heeft de
zaak in onderzoek.
Te Paradera werd assistentie ver
leend voor een 16 jarigs jongeman,
die onder invloed verkeerde en teveel slaappillen had ingenomen. Hij
werd met spoed naar het hospitaal
overgebracht.
Te Santa Cruz vond in een bar een
vechtpartij plaats, waarbij een man
met een fles op het hoofd werd ge
slagen. Met een stevige hoofdwond
moest de man in het hospitaal worden opgenomen.
In Oranjestad verleende de politie
assistentie tegen een zekere C. W.,
die zonder te betalen hjt theater wilde binnen gaan. Toen de politie
kwam vluchtte de man, doch werd
later aangehouden.
Te Casheror raake een man met
zijn schoonvader slaags. De politie
bracht hen beiden naar de wacht om te kalmeren.
Assistentie werd gevraagd te San
ta Cruz waar de heer des huizes, die onder invloed van sterke drank verkeerde, zijn echtgenote met een ma
chete bedreigde. Hij werd door de politie aangehouden.
Op Dakota moest de politie bemid
delen en kalmerend optreden tussen twee families, die het niet eens waren.
BEURS VAN NEW YORK
Al C„ 64 1/2
Amerade 87 3,4
Am T and T.. 124 1/4
Anaconda .... 49 3/4
Bethlehem .... 31
Boein,» 32 7 8
Brit Am Oil .. 24 3/4
Can Pac 291/8
Cat Pil 45
Chrysler ... 62 5/8
Col Gas 30 1/8
Douglas 231/4
Dupont 243 3/4
Western 417/8
Ford 52 3/4
Gen Elec 81 1 2
Gen Motors 72 1/2
IBM 452
Int. Nickel . .. 617 8
Jones 56 7/8
KLM 14
Monsanto 53 7'B
Nat Cash 70 7/8
NY Gen. 22 s'B
Olie Math 43 1/4
Philips 52 3/8
Rep Steel .... 391/8
Reynolds .... 37 7/8
Royal Duich .. 47 1/2
Sears Robuck 93 1/2
Shell Oil 46 1/4
Sperry Rand .. 14
Stand Cal 66
Stand NJ 70 1/8
Tex Instr ... 82 1/4
20th Cen Fox.. 31
US Steel 48 7/8
Westingh .... 35 5/8
Dow .... 718.81
BEURS VAN AMSTERDAM
Ned 4 I' 4 '59 .. 100 316
Ned 3 '47 93 5/16
BNG 4 1/2 .... 101 I'B
BNG 5 1/4 .... 104
N Ant. 51/2 '59 1013 8
N Ant. '66 5.. 99 7/8
NHM 362
Adam Rub .... 1113/4
HVA 149 3 8
AKU 485 1/4
Bergh 293 1/2
Calve 892
Gelder 252
Hoogovens .... 596
Mueller 320
Philips 158.80
Unilever .. 178.70
Wilton 290 1/2
Billiton 406
Kon Olie 169.10
KLM 52
Scheveningen . 732 1/2
KNSM 153 1/4
V Omm =ren .. 255
Scheepv 140
Robeco 229
HBU 238 1/4
Ngombezi .... 286 1/2
Brocades 652
Cur HM 180 3/4
Excelsior 207 1/4
Heineken .... 484 1/4
Papier 338
Ketjen 784 3/4
Overzeegas .... 329 3/4
Rott Droogd .... 381
Stokvis 184
VMF 232
Zwanenberg ~ 912
Ant. Brouw .. 195
Ant. Verf 107
Nefo 112.50
VD Grinten .. 1240
Indola Dr 487 1/2
Thom Dr 797 1/2
Inte>-runie .. 197
V Sway 350
De Vries 163 1/2
Berkel Pat 246
Fokker 357
N Ant. 62 4V2 101 3/8
Scholten Foxh. 734 1/2
Goldmines 590
Bredero Bouw 695
Udenhout ANP Indices 541.0
Intern Conc ..
Industie 349.4
Scheepv 151.9
3anken 247.8
Haadel 154.3
Algemeen .... 390.2
U.S. Lines opent snelle vrachtdienst W-Europa
ROTTERDAM (ANP)
— De presi
dent van de United States Lines in
New York, de heer WiHiam B. Rand, heeft bekend gemaakt dat zijn rederij begin volgende maand een nieu
we dienst zal beginnen op Antwer
pen en Rotterdam, die wordt uitge
voerd met vijf schepen van de snelle zgn „Cha'lenger-k'ase".
Deze meer dan 21 knopen varende
vrachtvaarders kunnen de afstand
van New York naar Antwerpen in
6V2 dag afleggen, twee a drie dagen
sneller dan iedere andere wekelijkse dienst op dit traject. Na Antwerpen zullen de „Challengers" naar Rotter ciam varen, waar zij binnen 9 dagen na het vertrek uit New York zijn,
een halve dag sneller dan vracht
schepen in de rechtstreekse dienst
New York
— Rotterdam. De terug
reis van Rotterdam naar New York zal rechtstreeks in 6Vz dag worden
gemaakt. De schepen zullen ook do
havens Boston, Philadelphia, Balti •
more en Norfolk aandoen.
De ~Challenger"-schepen hebben
de reputatie de snelste vrachtvaar
ders ter wereld te zijn. Vorige week vestigde de „American Charger" een nieuw record voor de Noord Atlan
tische route door de 3600 zeemijlen tussen Norfolk en Bremerhaven af te leggen in 5 dagen, 21 uur en 21 mi
nuten, een gemiddelde snelheid van
25,17 mijl per uur. Insiders menen overigens dat de schepen nog sneller kunnen varen, hun topsnelheid wordt echter om militair tactische redenen geheim gehouden.
De „Challenger-schepen hebben
een draagvermogen van 13.100 ton
met een ladingscapaciteit van 670.905 kubieke voet, inclusief 45.000 kubieke voet vrieslading en 1100 ton ruimte
voor vloeibare lading in vier roestvrije stalen en vier met plastic
beklede dieptanks.
Frater August bezoekt Arulba
ORANJESTAD.
— Voor een korte
vacantie verblijft op Aruba frater
August uit Curaqao. Frater August
was verschillende jaren werkzaam
op Aruba. In 1926 was hij hoofd van
het Dominicuscollege en directeur
van het huis van de Fraters van
Tilburg. Hij vertelde bizonder blij
ts zijn weer eens een bezoek aan
Aruba te kunnen brengen. „Ik kende het eiland niet terug", aldus_de frater. Hij was vooral getroffen door di
geweldige vooruitgang, niet alleen op industrieel gebied, maar ook op on derwijs gebied. Frater August brengt, zoveel hij kan, bezoeken aan zijn
oud leerlingen.
Selectievoetbal
ORANJESTAD.
— Van de voor
zitter van de AVB de heer Porfirio
Croes vernemen wij; dat 7 september een Arubaanse selectie in het Rif
stadion te Curacao een wedstrijd
zal spelen tegen de Curagao selectie. Er zullen verschillende van deze
ontmoetingen worden gehouden om
spelers te selecteren voor de training voor de kampioenschappen 1964 welke te Guatemala worden gehouden.
Op zondag 8 september zal de AVB
een vergadering met de CVB houden om te spreken over de 9 9 verhouding in de NAVU.
Middelenstaat Aruba ORANJESTAD
— Uit de middelen
staat van Aruba over juni 1963 blijkt, dat in het eerste halfjaar 1963
f. 13.289.018,48 van de raming voor
het gehele jaar f. 24.469.000,— werd ontvangen. Voor de winstbelasting
was voor 1963 f. 9.200.000,
— geraamd,
tot 1 juli werd reeds f. 8.705.016,85
ontvangen. Voor loods- en liggelden werd f. 467.314,
— ontvangen, de ra
ming voor 1963 bedroeg f. 1.020.000, —.
Van de voor 1963 geraamde inkom
stenbelasting van f. 6.000.000,— werd de eerste zes maanden van 1963 f. 2.076.081,25 ontvangen. Voor ver
goeding voor aan het land bewezen diensten was de raming f. 124.020,—, tot op heden werd f. 321,66 ontvan
gen.
Ofschoon export import overtreft: Betalingsbalans VS ongunstiger beeld
WASHINGTON (RTR) — Het Ame
rikaanse Ministerie van Handel heeft aekendgemaakt dat de betalingsba
ans van de VS in het tweede kwar
taal van dit jaar een ongunstige
ontwikkeling te zien heeft gegeven.
Het geschatte tekort over deze pe
riode komt op ongeveer 1.220 min
dollar. Als de ontwikkeling op de
welfde voet voortgaat zal het totale
;ekort over '63 waarschijnlijk nog
groter worden dan dat in '60 van
3.900 min. Het eerste kwartaal van dit jaar leverde een nadelig saldo
van 780 min dollar op. Na correctie
voor seizoeninvloeden zijn de tota •
len voor beide kwartalen echter nog ongeveer 10Ö min dollar hoger.
Het tekort over het tweede kwar
taal is ontstaan ondanks een verbetering van de Amerikaanse han
delsbalans: de VS voerden in het
tweede kwartaal meer uit dan in.
Grote hetto betalingen op andere
rekeningen, vooral kapitaalstransac
ties, resulteerden echter in een ver slechtering van de betalingspositie.
De uitvoer van particulier kapitaal
was in de eerste helft van dit jaar
ongewoon groot en vormde een be
langrijke bijdrage tot de nadelige
ontwikkeling, aldus het ministerie
van Handel.
Voorlichtingsmorgen
ORANJESTAD.
— Voor het vierde
achtereenvolgende jaar zal door de
AVD een voorlichtingsbijeenkomst
worden gehouden voor studerenden, die buiten Aruba gaan studeren en
hun familieleden. Dit jaar zal deze
Jijeenkomst zondagmorgen 25 au
gustus a.s. in het Cultureel centrum
worden gehouden.
Protest RCA
afgewezen
PROTEST RCA
ORANJESTAD.
— Trdens de af
gelopen weekend gehouden bestuurs

vergadering van de NAVU is uit
voerig gesproken over het protest,
dat door RCA werd ingediend, te
gen het meespelen van de Sithoc
speler Comenencia, die sinds april
vaste woonplaats op Aruba heeft en toch op 29 juni tegen RCA speelde. Ruim twee uur werd over dit pro
test gedebateerd en waren de meriin
gen verdeeld. Toen het uiteindelijk
op stemming aankwam, werd RCA niet in het gelijk gesteld. De verte genwoordigers van Curaqao (5) stemden tegen, terwijl de Arubaanse
vertegenwoordigers (4) vóór stemden. In kringen van RCA en ook in an
dere voetbalkringen op Aruba is men ten zeerste ontstemd over de wijze
waarop de NAVU dit protest behan
delde. Overwogen zal worden, welke etappen genomen zullen moeten worden.
6 AMIGOE Dl CURACAO DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963
In dp haven van Oranjestad ligt sinds enige dagen de faaie tweemastgaffel schoener Carlotta. Dit jacht behoort toe aan kapitein
MacFedden, die een geregeld bezoeker van Barbados en Trinidad was, doch thans op Aruba ver
blijft. Het bevalt hem zo goed
op Aruba, dat hij plannen heeft voorlopig te blijven. Van Aruba
uit wil hij dan zijn diverse rei
zen gaan maken.
GEBOREN
MARCEL
Zijn dankbare ouders en zusje';
C. Toet A. F. Toet-Koolmoes ;
Karin
Aruba, IS Augustus 1963 '•[
tijd. San Pedro Hospitaal :
WAARSCHUWING
De commandant van de mjarinierskazerrïF ~Savaneta" Aruba, maakt, bekend dat op
21 augustus 1963 van 08.00

13.00 uur,"
SCHIETOEFENINGEN
zullen worden gehouden op
Californië (Aruba). Het gevaarlijke zeegebied be
draagt 10.000 meter vanuit de kust. ,
Het gevaarlijke gebied zal worden afgezet door rode vlaggen en waarschuwingsborden.
EILANDGEBIED ARUBA
WAARSCHUWING
Gedurende het laden van ammoniak in de haven van Barcadera bestaat er kans op gevaar. Het publiek wordt hierbij gewaarschuwd zich niet op het
haventerrein aldaar te begeven, wanneer door borden is aangegeven dat ammoniak geladen wordt.
XAHiiimmHmHiiiiimrirTTmnTtrrTTiTiiTïTiTniïïiiïiiimiiiiTTimnrC (MISTEL
M M
« M * C Altijd op de bres Voor de belangen van de bevolking, maakt
«
« M
3 bekend aan haar clienten en het publiek in het algemeen, dat :
3 de prijs van de bekende l
» H
3
X
j ANTI LIAANSE PRODUKTEN j
H ï H N
! NIET VERHOOGD WORDT
ï § DE PRIJS'BLIJFT HETZELFDE. :
X H
Ü Amstel f. 9,50 \
x M
: Amstel Gold f. 11,50 :
x H
l Amstel Stout f. 6,50 :
C
M
| Malta Amstel f. 4,50 l
H 7
N
H N
N H
* M
3 BLIJFT GENIETEN] VAN AMSTEL, tegen dezelfde prijs
»
x M
X H
3 en vergeet niet, dat een carton met lege flessen, een waarde 3
3 heeft van f. 1,50. 3
1 * n
* M 4 *i LXXXXXXXTIXXTYT YYTTIIIirTYTYTTYTTrYTTTTTTTTTT lIIIIÏIIÏÏTÏÏTTTÏTTTTTTTTYTTTTTTTÏTT"
In Trocadero opende de heer H. s
A. Kemmink distermiddag een >
kleine tentoonstelling van zijn ?
schilderijen, crayons en aqua
rellen, die de afgelopen vier jaar <!
door hem in Nederland werden ;
gemaakt. Het merendeel van
de stukken zijn oudHollandse ta
ferelen en belangrijke gebouwen
uit Amsterdam. De tentoonstel
ling blijft voorlopig veertien da
gen in Trocadero.
Hailhoodbeheerst GPOostDuitsland
HOHENSXEIN (ANP) — De Brit
Mike Hailwood is de grote figuur ge
worden van de internationale motorraces om de grote prijs van Oost
Duitsland, die dit weekeinde op de
Sachsenring zijn gehouden en telden voor het wereldkampioenschap.
Nadat Hailwood zaterdag op MV
Augusta de 350cc-klasse had gewonnen, zegevierde zondag zowel in de
halve literklasse (eveneens op MV
Augusta), aïs in de 250cc-klassë op
MZ-RE.
Feijenoord—Rotterdam
! Trainer: Höfling. Spelers: Rinus
Bennaars, Gerard Bergholtz, Frans
Bouwmeester, Frans van Galen, Henk
J Goot, Cor van der Gijp, Guus Haak, Chris Feyt, Jan Hordijk, Piet Jacobs,
| Rob Jacobs, Gerrit Kattestaart, Ge
jrard Kerkum, Bert Kik, Jan Klaas
! sens, Wim Kleinjan, Hans Kraay,
Reinier Kreyermaat, Piet Kruiver.
Thys Libregts, Dick Marree, Koen
Moulijn, Piet Romeijn, Pleun Strik.
Kick van der Vall, Cor Veldhoen
Piet Vrauwdeunt, Joop Venneker.
Henk Warnas, Eddy Pieters Graaf
land. Gekocht: H. Groot (Ajax), G
Haak fADO), Feyt (Willem 2). Verkocht: Schouten Excelsior), Van Dijk (Xerxes), Fafie (Xerxes), Van der
Heijden (Xerxes, Roodbergen HDVS), Broeders SVV), Pansier (Xerxes).
SC EnschedePreussen: O—O
MUENSTER (ANP) — In een strijd
met wisselende kansen heeft de Nederlandse eredivisieclub Sportclub
Enschede zaterdag in Muenster met 0-0 gelijkgespeeld tegen Preussen.
De beste speler van het veld was
Enschedese doelman Piet Lagar.de.
Amerikanen verbeteren 5 zwemrecords
TOKIO (ANP) — Op de tweede
dag van de zwem-landenontmoeting Japan-VS hebben de Amerikaanse
herenzwemmers weer ciifceie pres
taties van wereldformaat geleverd. Op de 4xloo meter vrije slag estafette lieten Clark, McDounough, Uiman en Townsenö een tijd van 3
min 36.1 sec afdrukken en vestigden daarmee een nieuw wereldrecord
op dit nummer.
Het oude record stond eveneens
op naam van een Amerikaanse ploèg, die in juli van dit jaar in Los Al
tos 3.39.9 liet noteren. De Ameri
kaan Carl Robie verbeterde het wereldrecord op de 200 meter vlinderslag met een tijd van 2 min 8.2 sec.
Het oude record stond sinds 12 ja
nuari 1963 op naam van zijn land
genoot Kevin Berry (Sydney) met
2.08.4.
De 100 meter rugsla? gaf even
eens een goede Amerikaanse ver
richting te zien. Rick McGeagh
evenaarde hier met 1.00.9 het we
reldrecord, dat sinds augustus 1962
in het bezit is van zijn landgenoot Tom Stock. Vandaag sneuvelde het
wereldrecord op de 4x200 meter vrije slag. Don Schollander, Richard Mc
Donough, Ed Townsend en Roy Saari lieten een tijd van 8 min 3.7 sec
afdrukken, waarmee zij het oude
record, dat sedert 11 augustus eveneens op naam van een Amerikaanse ploeg stond, 3.9 sec scherper st 1 a.
ADO
— Den Haag
Manager: E. F. Hartman, trainer:
E. Happel, spelers: Martin van Via
nen, Piet van Oostrum, Arie Bakker, Jacques Smit, Theo Kleindi/k. Freek van der Lee, Theo Verlangen, Jan
van den Oever, Hanny Aardse, Theo Dusbaba, Theo van der Burgh, Harry Heynen, Lambert Maassen, Kees
Aarts, Hanny van Wijk, Donald Feldman, Peter Hoet, Pieter de Zoete,
Rene Pas, Leo Pluymgraatf, Henk
Houwaart, Wim de Korte, Aad Mans ■ veld, Jan Villerius. Van der Lee is
gekocht van Sparta, Maassen van
PSV, Aarts van Willem 11, Van Wijk
van de Volewijckers en Houwaart
van Oranjeplein. Verkocht zijn: M.
Ciavan (3HS), M. Trommel (SHS), C. Schuurman (DHC), H. den Engelse
(DHC), J. Meyer (Haarlem), J. van
Denberg (Haarlem), C. Clavan (Haar
lem) en G. Haak (Feijenoord).
Ajax
— Amsterdam
Trainer: Rowley. Spelers: Jan Bod
de, Jo Honnef, Henk Tijm, Piet Ouderland, Kees Ruiter, Ronald Boom gaard, Theo van Haarlem, Henny
Schipper, Henny Oldenziel, Aad Visser, Bertus Hoogerman, Karei Ves
ters, Peet Peresen, Werner Schaap
hok, Cees Groot, Sjaak Swart, Ben
Muller, Pietea Aternotte, Bertus Dui •
venbode, Tonny Pronk, Piet Keizer,
Cees Smit, John Wieringa, Siem Tijm. Bodde is gekocht van Zuid Arnhem,
De Spartaan, Wieringa van Be Quick Honnef van KHFC, Duivenbode van en Tijm van Alkmaar. Verkocht zi n: H. Groot (Feijenoord), C. Prins (Kaiserslaütern).
Blauw-Wit
— A'dam
Trainer: Fr. Fuchs. Spelers: Wim
i van Ardingen, Piet van der Kuil,
! Nico de Graaf, Hans Verhagen, Don

ga, Gerrie Althoff, Gerrie Clement,
Wil Conrad, Piet Dekker, Ruud Geestman. Ferry Koek, Herman Koers,
Maup Kruyer, Ton Kuhlman, Dries
Mul, Jan Roye, Erwin Sparendam,
Rob de Vries. Nico Wagemaker, Flip Stapper. Nog niet getekend: Kramer. Gekocht: Van Gardingen (Gooi),
Van Her Kuil (PSV), De Graaf
(Stormvogels), Verhagen (NEC) en
Donga (Leerdam. Verkocht: Koeman (GVAV), Petterson GVAV), Fiaenkel (Schwarz Weiss Essen), Drommel
(Be Quick), Couperus (Leeuwarden), Hughes (Alkmaar), Roozendaal (SHS) |en Bruynse (HVC).
Go Ahead
— Deventer
Manager: W. Beltman. Trainer: dr
' Fr. Fahdrong. Spelers: Gerrit Borg

huis, Henk van Brussel, Johan Butter, Rikkert Lacrois, Anton Goed
hart, Martinus Hondelink, Wilhelm
Kraus, Christiaan Lefering, Egbert
ter Mors, Gerrit Niehaus, Theunis
van Pelt, Rolf Thiemann, Gerrit
Velthuis, Christiaan de Vries, Jan !
Willem Weijers, Gerrit Jan ter Wol •
de, Gerardus Wuestefeld, Gerrit Jan Bulteel, Rucfi Nijenhuis, Egbert Jan
Pleiter, Gerard Somer, Wietse Veenstra, Johan Velthuis, Henk Wenteler. Gekocht: Borghuis (GVAV), Lacrois (GVAV), Kraus (Schalke'Ü4), Ter
Mors (Enschedese Boys), Van Pelt
(Elinkwijk), De Vries (Excelsior).
Verkocht: Bleyenberg (AGOVV)', Van Doorneveld (NEC). Koning (NEC),
Pfeiffer (Zwolse Boys), Van der
Voort (RCH).
DOS
— Utrecht
Trainer: W. Kment. Spelers: Evert
Agterberg, Marinus van der Bogert, Anton Bondt, Adriaan Bransen, Wim Brouwer, Henk Hoogeveen, Michel
Kruin, Tonny van der Linden, Geor

ge Liptak, Cornelis de Meulemees
ter, Humphrey Mijnals, Lodewijk
van Plateringen, Hans Sleven, Hen •
drikus Vonk, Jacques Westphal, Dirk Weyman, Nicolas van Zoghei, Gerard Weber. Luiten, Okhuijsen, Visser en Dacsev hebben nog niet getekend. ;
Gekocht: Hoogeveen (Gooi), De Meulemeester (Sittardia), Mijnals (Elinkwiik) en Sleven (VVV). Verkocht:
Van Wiggen (Gooi), De Ruiter (Elinkwijk), Huo (SHS). i
GVAV
— Groningen
Trainer: T. van der Pijl. Spelers:
Tonny van Leeuwen, Ferry Petter
son, Martin Koeman, Dirk Bo.sschieter, Ronald Breinburg, Martinus
Schill, Gerard Pluim, Pierke Alma,
Gosse Beukema, Klaas Buist, Piet
Fransen, Frans Gerdes, Henk Georg, Jan Hardenbol, Bram van der Hoe •
ven, Jaap Kcoisïïa, Louis Koorenhof, Henk Meuken, Klaas Nuninga, Jan
Piek, Gerard van der Wal, Piet Wes

tra, Henk Weering, Henk Zoetendal, Boelie Abee, Otto Roffel (reserve
".-itract). Gekocht: Van Leeuwen
(Sparta), Petterson (Blauw Wit), Koe
;'.n (. olauw Wit), Bosschieter KFC)
Breinburg Transvaal Suriname),
Schill (BPC), Pluim (Groninger Bovs). Verkocht: Lacrois (Go Ahead), Borghuis Go Ahead), Tardy (Leeuwar
den), Klunder (Heerenveen).
Surtees wint GP
Mediterranée
ENNA (ANP)
— De Britse coureur
John Surtees heeft zondag op het
circuit van Enna gehouden Grote
Prijs van de Mediterranee voor
formule 1- wagens gewonnen. Surtees
reed met zijn Ferrari de zestig ronden (288,44 km) in 1 u. 18 min. 0.8 sec. De uitslag luidt::
1. John Surtees (GB) met Ferrari
1 u. 18 min. 0.8 sec(gem. 221,824 km. per uur). 2. Peter Arundell (GB) met Lotus-Climax 1.18.18.2; 3. Lorenzo
Bandini Ct.) met BRM, 1.18.18.5; 4.
Jcachim j?onnier (Zweden) met Cooper, op 2 ronden; 5. Joseph Sïfferth
(Zwits.) met Lotus BRM op 2 ron
den; 6. Bob Anderson (GB) met Lola op 3 ronden.
DWS
— Amsterdam
Trainer: F. L. Talbot. Spelers.
Huub Lenz, Piet Witschge, Wim Rui

tenbeek, Joop Burgers, Herman Niessen, André Pijlman, Dick Hollander, Ad Verschoof, Henk Wery, Jaap van Veen, Leo Heeres, Jan Jongbloed,
Joop de Jong, Arie Dorst, Mos Temming, Rinus Israël, Frits Flinkevleugel, Jos Vonhof, Daan Schrijvers,
Frans Geurtsen, Tony Adam, Jos
Dijkstra, Frans de Koning, Henk
I-fßfstee, Ger Zwarthoed, Thys Bond.
Gekocht: Schrijvers NAC), Geurtsen (Velox), Dijkstra (J.0.5.), De Ko
ning (J.0.5.), Zwarthoed (Volendam), Bond (Volendam). Verkocht: De
Oude (VVV), Schenkel (WV), Van
Woerden (Xerxes).
Fortuna '54—Geleen
i
Manager: J. H. Adriaans. Trainer,
"W. Latten. Spelers: P. Beenen, H.
Bisschops, Harry Brüll, E. N. Gerards, C. Gijzel, Cor van der Hart, Pierre
Kusters, F. Liebreghts, P. Munsters,
sl. A. Pieneman, A. Pie
ters, Willy Quadackers, Piet van
Rhi n, P. Vogels, J. Winkels, Frans
l Rutten, Jeng Mommertz, J. Dijks, J.
Frederix, J. Horsels. G. de Jong, J.
Pepels. 'L. Raats. Gekocht: Bisschops (Limburgia), .Brull (MVV), Gerards
(Limburgia), Kusters (Roda J.C.), Petakcv'c (Standard Luik), Pieneman
Limburgia), Pieters (Standard Luik), Van Rhijn (Nimes). Verkocht: H.
Custers (MVV), P. Custers (Roda),
Kohn (SC Enschede), Kerens, Ste
velmans Dormans en Van der Brekel (Limburgia).
Heracles
— Almelo
Manager: J. Bijl. Trainer: K. Spur
geon. Spelers: Wolfram Arnthof, Joop Brand, Gerrit Brugmans, Herman
van Dalen, Joop den Dekker, Wim
van de Heide, Harry Hentenaar, Henk Kalsbeek, Koos Knoef, Herman
Morsnik, Hennie van Nee, Gerrit
Pesman, Dick Reekers, Johan Schollen, Joop Schuman, Jasper Smit, Frits Soetekouw, Rense Veenstra, Benno
Verschut, Jan Westenberg. Bobby
Westra. Greving, Van der Wint en
Bartelink hebben nog niet getekend. Gekocht: Brugmans (Zwart-Wit'2B),
Van de Heide (Gronitas), Hentenaar (DFCÓ. Kalsbeek Oldenzaal), Van
Nee (PEC), Soetekouw (De Vole
wijckers), Veenstra Veendam). Ver
kocht: Donners (PSV), Theunissen
(PSV), Vrielink (Tubantia) en Finken Enschedese Boys).
S.C. Enschede

Enschede
Trainer: F. Donenfeld. Spelers:
Daisy ter Beek, Henjc Bosveld, Issy I
ten Donkelaar, Eef Eichelsheim, Job Hoomans, Jan ter Horst, Chiel Jan
sen, Joop Janssen, Theo Kalter, Ger
rit Kleinwolt, Wim Koers, Anton
Kohn, Piet Lagarde, Jurjen Mansfeld, ijula Nemes, Hennie Nieuwenhuis,
Johan Nijhuis, Frans Stallen, Wim
de Vries, Ruud Vondeling, Cees War ringa, Gerrit Wegdam, Arend van der Wel, Henk Gieskes. Gekocht: Jansen DHC), Kohn (Fortuna's4), Nieuwenhuis (Phenix), Stallen (NEC), De
Vries (Enschedese Boys), Warringa
(Eilermark), Wegdam (Vogido). Verkocht: Van Zoeren (Enschedese Boys), Visser Enschedese Boys), Weustink
(NEC), Zvveers (NEC), Dijckmans
(NEC en weer uitgeleend aan Willem 2), Rahn (Meidericher SV).
Everton vierslaat Manchester 4—O
LONDEN (ANP)
— DDe jjaarlijkse
wedstrijd om het „Charity Shield".
de officieuze opening van het Britse voetbalseizoen tussen de landskam
pioen en bekerhouder, heeft Ever
con bekerhouder Manchester United met 4-0 verslagen. Het zeer knap
spelende Everton voerde het tempo
jij vlagen zodanig op dat de tceh
ïisch uitstekend onderlegde Man
junians kansloos waren. Bij de rust
was de stand 1-0 door een treffer
/an Gabriël. Na de hervattting voerden Vernon, Stevens en TTemple
de score tot 4-0 op.
EREDIVISIE START NIEUWE COMPETITIE
DEN HAAG (ANP)
— De ere
divisie van de Koninklijke Neder
landse Voetbal Bond, welke 16
clubs omvat, gaat zondag in de
nieuwe competitieronde van start.
Per 10 augustus hadden de clubs
de hierna volgende spelers gecontracteerd :
MVV
—Maastricht
Trainer: Braaksma. Spelers: H. J. j
Brinknuis, G. Fr. Bühler, J. Bodly,
Harry Custers, Chr. Coeneri, R. Ceulen, P. van Dijk, J. J. Druyts, L. J.
Haenen, F. A. Körver, M. H. Loo, N. G. J. Mares, M. Thai, J. Toennaer,
A. P. Willems, M. Bessems, Ph. van Dijck, H. Fey, P. H. Hermans, W. E M. Houwers, L. van Kan, H. Lion, w o Tj. Plur-ieniczak, P. Rou •
kens, W. Thai, W. Thijssen. Gekocht:
„cj. H. Custers
(Fortuna's4), Druyts (Longa).
NAG
— Breda
Trainer: S. Plooijer. Spelers: Peter ,
van der Merwe, Joop Korebrits, Jan
van Hoogenhuizen, Frits van lerland, I Rob Mul, Adri Pelkmans, co*ckie I
Lui; ten, Frans Vermeulen, Wirn Groe I
newegen, Jac Visschers, Hein van j
Gastel, Anton Hermans, Jan Bogers, [
Marinus van Dongen, Leendert van
der Lugt, Kees Kuijs, Johnny Ge j
raeds, Anton Graaumans, Jan van i
Gorp, Gerard Saris, Wim van den
Hurk, Herman Hartgers. Gekocht:
Van Gorp RBC), Saris (Eindhoven),
Van den Hurk (Wilhelmina), Hartgers (AGOVV). Verkocht: Laceroms
(.Sparta), Schrijvers (DWS).
Sparta — Rotterdam
Manager: W. G. Thompson. Trainer:
P A. de Visser. Spelers: Wim Does
burg, Jan van der Velden, Leen van den Brink, Piet de Groot, Gerrie ter Horst, Jan de Jong, Ben de Vries,
Jeu van Bun, Ad Verhoeven, Hans
Eykenbroek, Hans de Koning, Ge
rard Bouwer, Jan Kok, Hugo Meijers,
van Ede, Piet de Vries, Piet
van Miert, Bela Bodnar, Sandor Popovic, Cees Doesburg, Hans Bentzon, Piet van Mullem, Tinus Bosselaar,
Cor Adelaar, Eddie van der Graaf
Ted Langerak, Theo Lazeroms, Cees
Versluys, Cor Lanser, Hans Haze
bioek. Frank Franken. Gekocht: Van der; Brink (AGOVV), Eykenbroek
(HVXjS), Popovic (Furth), Versluys
(Emma). Verkocht: Van der Lee
(ADO), Van Leeuwen (GVAV), Visser (Elinkwijk), Jansen (DFC). Volendam
— Volendam
Trainer: P. J. Dubbelmman. Spe
lers: Dirk Bond, Jan Bond, Jan Jonk, Klaas Karregat, Piet Kes, Wim Kras, Jan Kwakman, Klaas Kwakman, Jo
han Pelk, Klaas Plat, Janny Schilder, Jan Schilder, Jaap Smit, • Dick Tol,
Albert Tuyp, Harmen Veerman, Jan i
Visser, Gerrit Vlak, Klaas Zwart

hoed, Dick Zwarthoed, Wim Zwarthoed. Verkocht: Gerrit Zwarthoed
DWS), Thijs Bond Bruin
Steur (KFC), Jan Veerman (KFC),
Henk Jonk (ZFC)
Kolonel Scharroo ,79 jaar' overleden
DEN HAAG (ANP)
— Op 79
jarige leeftijd is in Den Haag over
leden de kolonel b.d. Pieter Wil
helmus Seharroo. Hij was ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw en officier in de orde van Oranje Nassau.
! Kolonel Seharroo heeft een be
langrijke invloed gehad op de ont

wikkeling van het sportleven in Ne
derland vóór de oorlog. Als bestuurs lid van het Nederlandsch Olympisch Comité (1915 —'29), vice voorzitten
van het organisatiecomité van at
Olympische Spelen 1928 te Amster
dam, vertegenwoordiger van het lOC in Nederland (1924 ,46) en lid van
het uitvoerend comité van deze or ganisaüe (1948-'53) gold hij als eer,
van de voorvechters van de Olympi sche gedachte in Nederland. Hi.i werd dan ook tot ere lid van het lOC
benoemd. Eenzelfde onderscheiding
werd hem ook geschonken tfoo. dc
Kon. Nederland.se Atletiek Unie
(waarvan hij van 1915 tot '28 voor
zitter was), de Nederlandse kracht sport Bond en verschillende andere
bonuen en verenigingen in Nederland en in het buitenland. Voorts was
kolonel Schaarroo van 1824 tot '28
president van het permanente bureau van de internationale sportfederaties
en van 1919 tot '33 lid van het alge
mene college van advies voor licha

melijke opvoeding in Nederland.
Na docent te zijn geweest aan de
Kon. Militaire Academie en de Ho
gere Krijgsschool, werd hi; in 1938
benoemd tot commandant van het regiment genietroepen. In 1940 leidde hij als commandant van Rotterdam de verdediging van de Maasstad. De
kolonel gold als een deskundige bij
uitstek op het gebied van beton
constructies. Kolonel Seharroo was
ook drager van vele buitenlandse
orden en eretekenen. Weer voetbalincident
van topspeler Pele
SAO PAULO (ANP).
— Vostbal
matador nummer één, de Braziliaan Pele, is voor de tweede maal bin
nen een maand betrokken geweest
bij een incident op het veld.
Nadat hij vorige maand een te
genstander een klap had gegeven,
werd hij donderdag in Sao Paulo
van het veld gestuurd in de wed
strijd van zijn club Santos tegen de plaatselijke favoriet Sao Paulo in
het Pacaembu-stadion. Toen in de
eerste helft de thuisclub een 3—l
voorsprong had, oordeelden Pels en
een andere ster van het Braziliaanse
voetbal, Coutinho, het nodig de
scheidsrechter lastig te vallen. De
reféree voelde zich door de spelers
van Santos bedreigd en in het in
middels ontstane tumult wist hij
niets beter te doen dan de twee
grootste oproerkraaiers, Pele en
Coutinho, naar de kleedkamers te
verwijzen.
Na de rust kwam Santos met
slechts acht spelers op het terrein,
omdat back Aparecido bij de thee
was gebleven. In de 54e minuut van de ontmoeting bracht Sao Paulo de
stand op 4—l en dat bleek voor de buitenspelers van Santos, Dorval en
Pepe, aanleiding om zonder enige
opgaaf van redenen het veld te ver
laten. De scheidsrechter nam aan,
dat Santos de wedstrij d wilde sa
boteren en staakte de ontmoeting.
Dit gebrek aan sportiviteit lokte bij ie toeschouwers een enorm gejoel
uit. Men eiste onmiddellijke straf
maatregelen.
PSV
— Eindhoven
Trainer: Bram Appel. Spelers:
Tony Alleman, Ger Bals, Rini Bar
tels, Pim Bekkering, Toon Brusse
lers, Loek Chatrou, Ofer Donders,
Sjef fingelen, Piet Giesen, Cees
Heershop, Gerard Hoenen, Peter j
Kemper, Pierre Kerkhoffs, Han
Klumpkons, Peter Lenting, Jan van !
der Meer, Miel Pi.is, Jan Renders,
Bert Theunissen, Gerrit van Tilburg, Lamber t Verdonck, Adri Vogels,
Roel Wiersma, Fons van Wissen, Jan van Dorst, Sam Rozemond, Ad de
Wit, Wim Wolbers. Gekocht: Alle
mann (Mantua), Donners (Heracles), Engelen (Roda JC), Theunissen (Heracles), Verdoek Hoensbroek), Vo
gels (SBC). Verkocht: Van der Kuil
(Blauw Wit), Maassen (ADO), Brink (Patro Eysden), Louwers, Potter,
lersel, Van Lier (allen Roda JC),
Svensson terug naar Oergryte (Zweden).
Guttman niet naar Benfica
LISSABON (ANP)
— Het Portuge
se Benfica, in 1961 en '62 winnaar
van de Europese voetbalbeksr. is niet ingegaan op het aanbod van zijn oüdi.-ainer Bela Gutman om weer naar Lissabon terug te keren.
Nu kwam in Guttman's eisen nu
ook niet direct een grote bescheidenheid tot uiting. De in Hongarije ge
boren Oostenrijker, die vorig jaat
naar Uenarol in Montevideo over
ging, stelde als voorwaarden: 36Ü.000 gulden handgeld, een volledig inge
richte, luxe woning en eenzelfde
jaarsalaris, dat hem in de jaren 1961 en '62 door Benfica werd betaald. Het bestuur van Benfica is niet op Guttman:d voorwaarden ingegaan.
Sparta vierde in Grenchen
GRENCHEN (AFP).
— De Rot
terdamse ere-divisieclub Sparta is
zaterdag in het AGN Uhren-toernooi van Grenchen op de vierde en laatste plaats geëindigd. De Rotterdam
mers verloren in de wedstrijd om
da derde en vierde plaats met I—21—2
(~ust 0—1)" van FC Biel. Het toer
nooi werd gewonnen door Ipswich
Hown, dat met 4—2 zegevierde over het organiserende Grenchen. De rust in deze wedstrijd was 3—l.
Patterson
naar Europa
JL
NEW YORK (ANP).
— Floyd
Patterson, de ex-werel ikampioen in
het zwaargewicht, die vorige maand in een revanche-wedstrijd tegen
Sonny Liston voor de tweede maal in nauwelijks een jaar knock out
ging, heeft de training hervat. Het
j is de bedoeling, dat Patterson half
november weer in de ring komt.
Volgens Julius Novembar, Patt;r
-sons zaakwaarnemer, heeft de oud
wereldkampioen uit Europa aatt
biedingen gehad. Patterson voelt zelf momenteel het meeste voor een Europese tegenstander, 't gsvecht
i dan in elk geval in Europa worden ' gehouden.
F.I.F.A. selecteert kandidaten wereldteam
ZUERICH (ANP) — De FIFA
heeft de namen van 22 spelers be
kend gemaakt, uit wie ts zijner tijd het wereld-voetbalelftal zal worden
gekozen, dat op 23 oktober in het
Werobley-stadion te Londen tegen Engeland uitkomt.
De ploeg voor Londen zal totaal uit zestien spelers bestaan. De 22
geselecteerden zijn: doelverdedi
gers: Yashin (Rusland), Soskic
fZuid-Slavië) en Fahrian (West
Duitsland). Achterspelers: D. San
tos (Brazilië), Kvzaguirre (Cihli),
Maldini (Italië), Schnel'inSer (West Duitsland) en Novak (Tsjecho-Slow). Middenspelers: Pluskal (Tsjecho
Slow), Pooovic (Zuld-Slavië), Ma
sopust (Tsjecho-Slow) en Baxter
(S-hotland). Voorhoedespelers: Gar
rincha (Brazilië), Kopa (Frankrijk),
Law (Schotland), Riviera Italië. Di Stefano (Spanje), Uwe Speler (WestDuitsland), Pele (,Brazilië), Eusebio
fPortusal), Gento (Spanje) en San
''hez (Chili). Russinnen stellen records scherper
MOSKOU (ANP) Een Russische da
mes-estafettenpïoeg, verbeterde tij
dens de Russische kampio?nschap
pen het wereld- en Europese record op de 4x200 meter met een tijd van 1 min. 34,7 sec. Het oude record
stond ook op naam van Rusland met 1 min. 351 sec. Een Russische da
mes-ploeg verbeterde het Europese
record op de 3xBoo meter tot 6 min. 25.6 sec. Het oude record stond met min. 27.4 sec. p naam van Rusland.
btfrSÖAG 20 AtfGüsfe ïöes JUifdóÊ £>i SmiAd 7
!; De 26-jarige Amerikaan Craig ï
Breedlove heeft maandag op de <
;! zoutvlakte van in ;
> Amerikaanse staat Ut/ih het ab-;
; solute wereldsnelheid record ter !
!; land verbeterd. Breedlove maak!
; te over de voorgeschreven af-'
\ stand van 1 mijl, die tweemaal <;
\ afgelegd moest worden, eerst ]!
een gemiddelde snelheid van 624 ;
km/u en vervolgens een gemiddel;
de van ruim 688 km/u. Zijn to- !;
!; taal gemiddelde van ruim 656.612
<; km/u lag aanzienlijk boven dat;
;! van de Brit John Cobb, die in;
; 1947 tot 634 km/u kwam. Op de
: foto Craig Breedlove voor ziju !
1 straalauto „Spirit of America". '■
!; waarmee het record werd gebro
;! ken. Later werd bekend, dat het '•
;i record niet erkend is. De auto
\ reed op slechts drie wielen...
De sprinter Jan Derksen heeft
in het Olympisch Stadion in Amsterdam afscheid genomen als
wedstrijdrijder. Op de foto neemt Jan Derksen op de fiets afscheid
van zijn publiek.
Een beeld van de tweede dag j
van de internationale Holland 1
week, welke op de Loosdrechtse
Plassen is gehouden: de Valkenklasse in actie tijdens de strijd.
Ned. oorlogsgraven in Engeland verplaatst naar centraal ereveld
DEN HAAG (ANP).
— Tussen
Groot-Britannië en Nederland is
overeenstemming bereikt over de
notawisseling op grond, waarvan
230 Nederlandse oorlogsgraven in
verschillende erevelden in Groot
Britannië kunnen worden overge
bracht naar het ereveld Mill Hill
van Paddington (Londen). Op Mill
Hill zijn zestig Nederlandse oorlogsgraven.
Met de notawisseling, die thans
kan worden verwacht, is nog niet
aan alle vereisten voor het over
brengen van alle graven naar één
ereveld voldaan.De verwanten heeft men reeds om instemming gevraagd. Van het Britse ministerie van Bin
nenlandse Zaken moet toestemming worden verkregen voor het opgra
ven in Engeland, terwijl in Schot
land de rechter deze toestemming
moet geven. Voor de graven, die in gewijde grond liggen, is tevens de
instemming vereist van kerkelijke
autoriteiten — in Engeland voorna
melijk van Anglicaanse en in Schotland van presbyteriaanse. Als aan
deze vereisten is voldaan, gaat de
technische dienst van de Nederlandse oorlogsgravenstichting naar GrootBritannië voor het overbrengen van de graven.
Prins Rainier van Monaco heeft; in Delfzijl een bezoek gebracht;
aan zijn jacht „Albecaro", nadat' tijdens een proefvaart de machi-l nekamer is uitgebrand. Op de
foto zien we prins Rainier op de
brug van zijn schip i-n gesprek
met de ontwerper J. W. C. Beek ;
(rechts). !;
Museumdiefstal
in Stockholm
STOCKHOLM (RTR) — Uit een
museum in Stockholm zijn zaterdag twee tekeningen van de Chirico ge
stolen. De tekeningen, een zelfportret en een profiel van de Italiaanse toneelschrijver Luigi Pirandello, zou
den nogal wat waard zijn. De diefstal werd pas vandaag onthuld. Donderdag werd uit een ander Stockholms museum een schilderij van een leerling van Frans Hals gestolen. OTEM benoemt commissarissen
DEN HAAG — Houders van op
richtersaandelen van de Onafhanke
lijke Televisie Exploitatie Maatschappij (OTTEMI N.V. i.o. hebben beslo
ten de activiteiten voor invoering van reclametelevisie onverkort voort te
zetten. Het streven zal thans in de
eerste plaats gericht zijn op een bundeling van krachten, die reclamete
levisie voorstaan. Naar de mening
van de OTEM verdient het aanbeveling deze samenwerking vaste vorm
te geven binnen een voor dit doel in het leven te roepen stichting.
Op voorstel van de voorzitter van
het werkcomité, prof. dr. J. R. M.
van den Brink, werden in de raad
van commissarissen benoemd: dr. C F. Karsten, voorzitter, drs. W. J.
Claus, mr. J. C. S. Nijenbandring de Boer, W. Pluygers en mr D. J. Veegens.
Voorts verenigde de vergadering
zich met het voorstel de besprekingen om te komen tot samenwerking met andere groeperingen, te laten
voeren door dr. C. F. Karsten en mr. C. A. Steketee.
Rakosi toch niet dood?
MOSKOU (AFP)
— De geruchten
als zou de vroegere stalinistische
premier van Hongarije, Rakosi, en
kele dagen geleden in de Sovjet
unie zijn overleden, zijn ongegrond, zo is uit goede Russische bron in
Bonn vernomen.
Rakosi zou volgens deze bron te
zamen met zijn vrouw in een Russische provinciestad leven. Het is niet bekend waar deze plaats ligt. Rakosi, die in maart van dit jaar 71 jaar
werd, heeft de afgelopen jaren ge
ruime tijd in Tasjkent, de hoofdstad
van Oezbekistan, gewoond.
Een betrouwbare westelijke zegs
man verklaarde echter van Russen
vernomen te hebben dat Rakosi in het Kremlinziekenhuis in Moskou is
overleden. Men had hem geen nadere bijzonderheden willen verstrekken.
Enquête over
bankpapier
AMSTERDAM — —De Nederland
sche Bank laat een enquête houden
over de houding van het publiek
tegenover het bankpapier en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt.
De enqueteurs en enquetrices zijn in het bezit van een door de Nederlandsche Bank afgegeven introductie
brief. Het Nederlands Instituut voor Motivation and Marketing Research (NIMM) waaraan de Nederlandsche
Bank de enquéteopdracht heeft ver
strekt, vervaardigt, aan de hand van de door de enquêteurs en enquétrices in een groot aantal gezinnen verzamelde gegevens, voor de Neder
landsche Bank statistieken:. Gege
vens over afzonderlijke personen
worden door het NIMM niet aan de Nederlandsche Bank doorgegeven.
Kernproefbasis
van VS opgeheven
HONOLOELOE
— Zo spoedig mo
gelijk na 21 september zullen de installaties op het terrein op het eiland Christmas in de Stille Oceaan, waar de Amerikanen het vorig jaar kernproeven in de atmosfeer heb
ben genomen, gedemonteerd wor
den.
Dit is maandag meegedeeld dooi
de Amerikaanse commissie voor
kernenergie. DDe rond 60 mensen,
die daar nog werken, zullen over
geplaatst worden.
Boeddhisten dreigen in Hue met meer acties Studenten staken bijwoning colleges
SAIGON (AFP)
— De studen
ten van de universiteit van Hue
in Zuid-Vietnam hebben besloten
de colleges niet meer te volgen
zolang de zaterdag ontslagen rec
tor, pater Van Luan, niet in zijn
functie is hersteld, zo wordt uit
welingelichte bron vernomen. De
studenten wensen ook dat eerst
een aanvaardbare oplossing voor
het godsdienstgeschil wordt ge
schil wordt gevonden.
Inmiddels is uit Saigon een mi
nisteriële commissie naar de provincie Phyen vertrokken om een onderzoek in te stellen naar klachten
over discriminatie en onderdrukking van boeddhisten door de regering.
Vrijwillige dood
In Hue hebben dertien boeddhis
tische studenten zich vrijwillig aan
gemeld om zelfmoord te plegen uit
protest tegen wat zij noemen de
discriminatie op religieus gebied
door de regering. Boeddhistische lei • ders hebben gewaarschuwd dat er
nieuwe demonstraties zullen worden gehouden en meer zelfmoorden zul • len worden gepleegd.
In een brief aan dc gouverneur
van de provincie hebben boeddhisten
■■
leiders de teruggave geëist van het
lijk van een 17-jarige boeddhistische non, die vorige weck zelfmoord
pleegde door zich in brand te ste
ken. In Hue was het maandag rustig. Alleen voor het huis van da nieuw ■ benoemde rector van de universiteit,
Tran Huu The. hielden studenten een demonstratie die ordelijk verliep.
President Ngo Dinh Diem zou het
ontslag hebben geweigerd dat 47 docenten van de universiteit van Hue
hadden ingediend uit protest tegen
het ontslag van de vorige rector,
pater Luan.
Sabbath-heiliging en Europees recht
STRAATSBURG (ANP).
— Dank zij de Kuropese conventie inzake de
rechten van de mens behoeft een Joods orthodoxe we kloze in België
niet op zaterdag te „stempelen" en kan hij een betrekking weigeren,
die het hem onmogelijk maakt zyn sabbatplichten na te komen.
De Belgische wet op de werkloosheidsuitkeringen schrijft voor, dat
de werkloze, die ondersteuning krijgt, zich elke werkdag moet melden.
Daarvan dreigde een orthodoxe Jood, de heer Cymerman, het slacht
offer te wo'.den, toen hij zijn sabbatheiliging stelde boven deze wette
lijke voorschriften en derhalve weigerde op zaterdag te stempelen. Een
Belgische rechter heeft evenwel aan de hand van art. 9 van de con
ventie op de rechten van de mens een uitzonderingspositie voor de
Joodse orthodoxe werklozen geschapen. Dat artikel luidt: „Vrijheid om
religie of geloof te belijden mag slechts aan zodanige beperkingen wor
den onderworpen als voorgeschreven door de wet en nodig in een de
mocratische gemeenschap in het belang van de openbare veiligheid, voor
ae bescherming van de openbare gezondheid en moraal, of ter bescher
ming van rechten en vrijheden van anderen". Deze uitspraak is in hoger beroep bevestigd.
Luchtmachtstaf niet gelukkig met akkoord
Op de bijeenkomst waren ook de
stafchefs van de overige onderdelen van de strijdkrachten aanwezig, met
name de generaal Earle Wheeler
van het leger, David Shoup van marine, en admiraal David McDonald
van mariniers, die zich voor het
verdrag verklaarden, vooropgesteld,
dat de ondergrondse proeven wor
den voortgezet.
Niet gelukkig
Generaal Lemay zei n;et erg ge
lukkig te zijn met het kernproef
programma, dat de Verenigde Sta
ten de laatste jaren hebben ge
voerd. Hij had liever gezien, dat er meer proeven waren genomen. Hy
zei, dat de Verenigde Staten er
„tamelijk zeker" van kunnen zijn,
dat de Amerikaanse raketbases een
kernbomaanval kunnen doorstaan en daarna kunnen terugslaan.
De Democratische senator Thur
mond vroeg aan generaal Lemay
of hij het verdrag aanbevolen zou
hebben, wanneer hij het \ daarin
vervat vóór de ondertekening had
kunnen overwegen. „Ik denk, dat
ik het afgeraden zou hebben, wan
neer het nog in voorbereiding zou
zijn", antwoordde Lemay. De ove
rige drie stafchefs zeiden, dat zij het in dat geval wel zouden hebben
gesteund.
Verwoerd ontstemd over houding V.S.
Zuid-Afrika zal zich verdedigen
SMITHFIELD (RTR)
— Pre
mier Verwoerd van Zuid-Afrika
heeft op een bijeenkomst van de
Nationale Partij in Smithfield ge
zegd, dat Zuid-Afrika voor zijn
belangen zal vechten als degenen die kritiek op het land hebben
hun woorden in daden zullen omzetten.
Verwoerd zei: „We zullen nooit toe
geven. Zuid-Afrika zal niet aarzelen zich te verdedigen." Hij drong er bij zijn aanhangers op aan zich niet te veel op te winden over de „aanvallen met woorden door Afrikaans-Aziatische landen.
Premier Verwoerd zei dat de Ver
enigde Staten en Groot-Brittannië
zich met de jonge Afrikaanse staten verenigen omdat zij hun stem wen
sen in de Verenigde Naties of vanwege economische betrekkingen. Zij
zijn ook bang dat als zij hun sympa
thie niet winnen de Sovjet-Unie of China dit zuilen doen, aldus Ver
woerd. In werkelijkheid echter zijn
zowel Groot-Brittannië als de VS
zich bewust van de waarde van
Zuid-Afrika. Anti-semitisme op
Concilie onderwerp
(van onze correspondent)
TEL AVIV
— Mgr. Hakim van de
geünieerde Melchitische ritus van
Galilea heeft in een brief aan het Secretariaat voor de Eenheid ver
zocht alles in het werk te stellen dat de problemen van het anti-semitisme in het Concilie behandeld zullen
worden. Mgr. Hakim deelde dit mee op een persconferentie te Tel Aviv. De betekenis van deze brief, aldus de aartsbisschop, moet afgemeten worden aan het feit, dat de behandeling van de kwestie van het anti-semitisme in het Concilie door een groep van Concilievaders werd geweigerd. Naar de mening van deze concilievaders
zou nl. in de Arabische wereld de indruk gevestigd kunnen worden, dat
de Kerk een voor de Arabieren ongunstige politiek zou willen voeren.
Tegen ratificatie
Het hoofd van het Amerikaanse
strategische luchtcommando, gene
raal Thomas S. Powei', zei later voor de senaatscommissie, dat hij tegen
ratificatie van het verdrag was. Dit werd in een besloten zitting ge
zegd en later door de voorzitter,
senator John Steennis, onthuld. Ge
neraal Power zou gezegd hebben,
dat het verdrag de belangen van
de Verenigde Staten niet dient. Hij
meent, dat de Verenigde Staten na
ratificatie van het verdrag „de
huidige onbetwiste superioriteit" op
, het gebied van kernwapens niet
! zullen kunnen handhaven.
Traangas tegen betogende negers
PLAQUEMINE (RTR)
— Maandag
avond heeft de politie te Plaquemine, in de Amerikaanse staat Louisiana, een menigte van ongeveer vierhon
derd negers die een betoging hielden tegen de rassenscheiding met behulp van traangasbommen verspreid. Minstens tien negers, onder wie de na
tionale leider van het congres voor
rassengelijkheid, James Farmer, wer
den gearresteerd. Farmer had te voren de negers opgeroepen, alle bedrijven in de stad waar rassenscheiding wordt toegepast te boycotten. Hij zei op een openbare bijeenkomst dat
„geen volk ooit vrijheid heeft gekregen zonder strijd". De negers trokken daarna zingend de stad in.
Plaquemine ligt aan de Mississippi,
ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Baton Rouge.
Militaire nadelen voor VS
aan kernstop verbonden
WASHINGTON (RTR). — Aan het gedeeltelijke kernstopverdrag zijn
voor dis Verenigde Staten militaire nadelen verbonden, maar de po
litieke voordelen zijn groter, vooropgesteld dat het nemen van onder
grondse kernproeven wordt voortgezet en dat er andere waarborgen komen. Dit heeft de Amerikaanse stafchef van de luchtmacht, generaal Curtis
Lemay, maandag gezegd op een bijeenkomst van de commissie voor
buitenlandse betrekkingen van de Amerikaanse Senaat ter voorbereiding
van de ratificatie van het verdrag. Generaal Lemay meent, dat de Ver
enigde Staten de Russen voor zijn op het gebied van kernbewapening,
maar „niet erg veel".
James Meredith krijgt diploma
OXFORD (RTR)
— James Mere
dith, de eerste neger die tot de universiteit van Missiasippi in Oxford
werd toegelaten, heeft aan deze.
universiteit de graad van baccalaureus in de politieke wetenschap
pen behaald. Bij de plechtigheid op
zondag, waarbij hem het diplomy
verbonden aan het behalen van deze graad werd verleend, hebben zich
geen incidenten voorgedaan. Toen
Meredith het vorig jaar toegang tot de universiteit kreeg, braken er
relletjes uit, uitgelokt door blanke
voorstanders van rassenscheiding.
Twee mensen kwamen hierbij om
het leven. Meredith is de eerste neger, die aan deze universiteit een
graad behaalde.
JACHT VOOR SJEIK TE WATER GELATEN
LISSE (ANP).
— Gis
termiddag zakte het
jacht „Gazal" van sjeik Khalifah Bin Sulman
Al Khalifa van Bahrein in het water van dei
Grevelingen te Lisse.
Daarmee was een ze
nuwslopende operatie
tot een goed einde ge
bracht, want het 31,38
meter lange en 6,29
meter brede jacht met
een waterverplaatsing
van 125 ton, moest door twee drijvende bokken
van de helling worden
getild en in het water
gezet. De helling was
namelijk door een aan
varing beschadigd en
kon geen jacht van dit
gewicht dragen.
De heer J. Akerboom,
directeur van Aker
booms Scheepsen
Jachtwerf, sprak de
wens uit, dat dit nooit meer zou behoeven te
gebeuren. Hij noemde
het jacht de droom van iedere jachtliefhebber. Mevrouw E. M. Hoek
man-Bergefurt verricht
te de doopplechtigheid
— met rozenwater uit
Bahrein, omdat het geloof van de sjeik het
gebruik van alcoholische dranken verbiedt. Daarna begon het moei
zame manoeuvreren om
dit jacht, waarvan de
bouwkosten meer dan
één miljoen gulden
(Ned.) bedragen, zon
der beschadiging in zijn element te tillen. Er
stond winüxracnt ze
ven, maar alles ver
liap volgens de bere
keningen.
Beroering in Nederlandse handelskringen
Op stunts beluste boterhandelaar
belandt tenslotte in zenuwinrichting
SCHIPHOL (ANP)
— In te
genstelling tot de eerste berichten zou Nederlands meest-besproken
boterhandelaar H. H. Buisman uit Leeuwaarden geen hartaanval hebben gehad, doch veeleer een ze
nuwaanval. Na zaterdag uit Pa
rijs in Dublin te zijn opgedoken,
waar hij de pers onder andere
meedeelde 2000 a 3000 ton ongezouten boter te willen kopen, ver
klaarde hij in alle ernst van plan te zijn het in het hart van Du
blin staande standbeeld van Nelson te vervangen door een standbeeld van president De Valera. De journalisten trokken verbaasd hun wenkbrauwen op.
Zondagmiddag kwam op Schiphol
een bericht binnen met de waarschu

wing dat zich een overspannen passagier zou bevinden aan boord van
het KLM lijnvliegtuig dat om vijf
uur op Schiphol zou aankomen. Verzocht werd maatregelen te nemen
om deze passagier op te vangen.
Toen het toestel aankwam bleek het de heer Buisman te zijn. Hij stond
onder de hoede van een Engelse
psychiater, die met hem meegereisd
was. Op schiphol werd de heer Buis man aan een hem opwachtende
Amsterdamse arts en aan enkele
broeders van de GG en GD toever
trouwd. Op omstanders maakte hii
een overspannen indruk.
Per ambulance werd de boter
handelaar korte tijd later van Schiphol overgebracht naar de Valerius
lcliniek, een psychiatrisch neurologi •
sche inrichting te Amsterdam. De
directie van deze zenuwinrichting
weigerde later ook maar enige in
lichting te verstrekken of te beves
tigen. dat de heer Buisman daar is
opgenomen.
De compagnon van de heer Buis
man, de heer L. Borkhuis in Leeu
warden, houdt staande, dat de neer
Buisman een hartaanval heeft ge
had. Hij was opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Welk wilde Ie heer Borkhuis niet zeggen. Dat
was volgens hem niet ter zake doenie en onbelangrijk.
(De heer Buisman heeft in Neder
land, en niet slechts in de kring van de boterhandel, nogal beroering ge
wekt. Hij is een van de grootste
boterhandelaren in het land en kondigde op een gegeven moment, ongeveer een week geleden, plotseling
aan, dat hij de kiloprijs van de boter aanmerkelijk zou verhogen, onge
veer 40 cent per pakje. Naar zijn
verwachting zouden de andere gros
siers wel
— moeten
— volgen en op
die manier zou de boer een betere
opbrengst maken voor zijn produkt.
Bi.i dit alles speelt ook een rol een
momentele schaarste aan natuurboter in Nederland, tegenover een groot
overschot in de laatste jaren, dat toen noopte tot opslag van overheidswege in de koelhuizen. Het balonnetje is
niet opgegaan, vooral ook omdat tegenwoordig in Nederland officiële
instanties, in dit geval het landbouwschap, bi.i de prijsbepaling van de
eindprodukten een lange vinger in
de pap hebben. De heer Buisman
heeft daarna allerlei stunts uitge
haald, waarna hij zelf door pers
conferenties de nodige bekendheid
gaf. Zo «telde hij persoonlijk per
telefoon vanuit Dublin het ANP in
kennis van de stunt, waarvan hier
voren sprake is. Hij kocht in het
buitenland aanzienlijke . partijen
boter op
— zei althans dit te hebben
gedaan of te zullen doen
— kortom,
hij kwam behoorlijk „in het nieuws", zoals dat heet. Of zijn opneming in
een zenuwinrichting nu het einde
zal betekenen van zijn activiteiten,
dient te worden afgewacht
— red.
ANP).
Nijmegenverleent
3 eredoctoraten
NIJMEGEN — In verband met het
achtste lustrum van de katholieke
universiteit te Nijmegen, dat in het komende studiejaar wordt gevierd,
heeft de senaat van de universiteit
drie eredoctoraten verleend.
Een eredoctoraat in de letteren is
toegekend aan prof. dr. R. Aubert,
hoogleraar in de kerkgeschiedenis
aan de universiteit te Leuven. Aan
prof. dr. A. Mast, hoogleraar in het
staatsrecht aan de universiteit van
Gent, is het eredoctoraat in de rechts
geleerdheid verleend. Een eredocto
raat in de geneeskunde is toegekend aan prof. dr. H. C. Burger, hoog
leraar in de medische fysica aan de rijksuniversiteit te Utrecht.
De ere-promoties van prof. Aubert
en prof. Mast zullen plaatshebben
in de openbare senaatszitting die op 17 oktober, de 40e dies der univer
siteit, zal worden gehouden. De erepromotie van prof. Burger, die in die tijd in de Verenigde Staten verblijft, zal plaatshebben op een nader te bepalen datum.
Nederlandverkoopt koopvaardij schepen
ROTTERDDAM (ANP)
— DDe Ne
derlandse reders hebben in het eer
ste halfjaar van 1963 meer schepen
van de hand gedaan dan in de overeenkomstige periode van 1962. Naar
draagvermogen berekend was de
toename ongeveer 25 procent, dit
jaar werd namelijk 197.942 ton dw
aan het buitenland overgebracht tegen 157.037 ton dw vorig jaar. De
totale waarde bedroeg Nƒ 28 miljoen (vj 21 min).
De hoogste prijs werd betaald
voor het in 1938 gebouwde passa
giersschip" Noordam" (10.726 brt)
van de Holland-Amerika Lijn, dat
voor Nƒ 2,5 miljoen in Panamese
handen overging.
De lijnrederijen, zo blijkt uit het
periodieke overzicht van „Supervi
sion", verkochten weer een aantal
tijdens de oorlog gebouwde stand
aardschepen. De S.M.N., de Konink
lijke Rotterdamsche Lloyd en van
Nievelt, Goudriaan en Co. voerden
gezamelijk vier zgn. Victoryschepen
af, die elk ongeveer een miljoen gulden opbrachten. In januari 1962 werd vor zo'n schip
— draagvermogen 10.
700 ton, snelheid 15 myl per uur

nog het dubbele betaald. Het waren ae Sarangan, de Alpherat, de Lawak en de Lombok. Zij gingen naar Li
beria (2) en nationalistisch China (2). De Halcyon-lijn verkocht haar Em
pire-type „Stad Haarlem" (10.180 ton dw) voor 370.000 gulden en de
K.N.S.M. stootte haar zgn. Cimavi
schepen „Helena" en „Hera" (6.000
ton dw) af voor ongeveer 400.000
gulden.
Van de 23 grote-vaartschepen, die
naar het buitenland gingen, werd er slechts één voor sloopdoeleinden verkocht, namelijk het ms „Weltevre
den" (11.500 ton dw), dat zijn laatste reis naar België maakte. Het bracht 610.000 gulden op. Van de tanker
vloot werden twee schepen afge
voerd
— de „Neverite" en de „Navi
cella" —, die door Shell-tankers on
der Belgische vlag zijn gebracht.
8 AMIGOE Dl CURACAO DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963
Tussen Tramoyes en St André de Corcy bij hyon is een Franse viscount neergestort. Er zijn 16 do
den te betreuren. De enige over
levende is een 3-jarige meisje,
viier toestand zeer ernstig is. Op
de foto een reddingsploeg op de
plaats van de ramp.

Full Text / Transcription of AMIGOE-1963-08-20 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 6184

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.